Zo gebruik je Keywords in je Blogposten en op Social media

Hoe gebruik je keywords? Waar zet je ze neer? Met welke platformen gebruik je ze? Hoe kom je tot de goede keywords? Ik leg je dat allemaal vandaag uit! Lees je gezellig mee?

Hee peepz! Leuk dat je deze blogpost hebt aangeklikt. Waarschijnlijk om het antwoord te weten op de vragen hierboven! Lucky you! Ik heb de antwoorden voor je. 

Disclaimer: Hierbij wil ik zeggen dat iedereen op zijn eigen manier keywords gebruikt! Dit is puur ter inspiratie voor jou.

Wat zijn keywords?

Keywords zijn zoektermen of kernwoorden in het Nederlands. Je kan ze zelfs zien als signaalwoorden. Ze geven iets belangrijks aan en leiden jou naar wat je zoekt. Hieronder komen veel voorbeelden aan bod, dus lees snel verder!

Keywords in blogpost

Keywords zijn onwijs belangrijk om jou post op te laten vallen en te laten zien bij anderen. Eerst ga ik het hebben over keywords in je blogpost. Ik hoop dat als je dit leest SEO gebruikt in je blogposten. Heel simpel is dat met WordPress! Als je een nieuw bericht aanmaakt en alles gereed is voor publicatie, maak je de SEO op orde. Weten hoe ik mijn blogpost in elkaar frunnel? Lees alle informatie hier! Van schrijven tot aan afbeeldingen en meer!

Onderaan je blogpost kan je je SEO op orde maken (installeer de YOAST plug-in!). Je kiest als eerste je keyword bij “Focus keyphrase”. Hoe kies je die? Ik kies altijd 1 woord en nooit een zin. Vind ik vermoeiend en een woord is wat makkelijker natuurlijk. Je kiest je keyword door te denken: als ik deze blogpost zou moeten samenvatten in 1 woord, welke zou dat zijn? Dat word je keyword! Vervolgens vul je alles in wat de plug-in vraagt je te doen. Zoals de meta-description. Onderaan kan je zien om je SEO te verbeteren of wat mist. Handig!

Als het goed is staat er dat je je keyword voldoende hebt laten terug komen in je tekst (hangt van de lengte van je tekst af). Zo niet, verander de woorden die lijken op je keyword in je gekozen keyword. Dat doe ik hier ook de hele tijd, zie je dat? Ik kan een ander woord voor keyword gebruiken, maar dat doe ik niet. Mijn keyword is keyword :). Wow, moeilijk stukje, maar ik hoop dat je je het begrijpt. Dit was mijn info over keywords in blogposten. Nu vertel ik je over keywords in Instagram en Pinterest, maar je kan natuurlijk ook andere platformen gebruiken, zoals Twitter en Facebook.

Keywords in Social media

Keywords alleen gebruiken in blogposten? Welnee, ook bij social media doe je aan keywords. Alleen iets anders dan bij een blogpost. Laat me je dat vertellen!

Zoeken

Wil jij graag anderen mensen vinden in jouw niche? En dan neem ik Instagram als voorbeeld. Dan zoek jij waarschijnlijk op een bepaald woord. Voorbeeldje: Ik ben blogger en wil andere lifestyle bloggers vinden. Dan zoek ik op lifestyle blogger of op blogger/lifestyle. Als ik andere Nederlandse blogger collega’s wil vinden om mee in contact te komen, zoek ik op dutch blogger. Zo werkt dat en dat is hoe je het gebruikt. Zorg dus dat je op Instagram bij je naam, maar dit geld ook voor andere platformen, een keyword hebt staan. Zoals die dutch blogger of lifestyle blogger. Ben jij glazenwasser? Dan kan je neerzetten: Mike | Glazenwasser Rotterdam. Zo simpel is dat. Dit geld ook bij Pinterest. Pinterest is een zoekmachine. Dat betekend dat als je meer mensen wilt leiden naar je website dit een goed platform is om websiteklikken te krijgen. Door goed onderzoek naar keywords kan je die websiteklikken krijgen.

Maar hoe doe je dat, An? Nou heel simpel. Je hebt een blogpost gemaakt en een pin voor op Pinterest. Super! Nu wil je dat die pin het best bekeken word. Tuurlijk heb je dat niet in de handen, maar je kan wel wat slimme trucjes doen om je pin het best naar voren te laten komen. 

 1. Open Pinterest.
 2. Zoek naar woorden die bij jou blogpost passen (en pin dus).
 3. Stel je blogpost gaat over Meditatie. Typ in de zoekbalk meditatie in. Je krijgt van Pinterest opties om je zoekwoord (keyword) specifieker te maken. Grote kans is als je alleen het woord meditatie gebruikt, je ergens onderaan de stapel komt, omdat iedereen op dat woord probeert hoger te komen. Je kan beter iets specifieker gaan en dus kiezen voor: meditatie voor jongeren bijvoorbeeld of meditation for adults. 
 4. Wil je nog specifieker. Als je hebt gezocht op Meditatie jongeren komt onderaan de zoekbalk een andere balk met nog meer specifiekere keywords tevoorschijn. Gebruik van maken! 

Keywords

Top, je hebt je keyword waarmee jij je pin wilt laten opvallen. Natuurlijk mag je ook meerdere keywords gebruiken in de volgende dingen. Alleen maar goed, maar hou de rust erin en zet je beschrijving niet bomvol keywords, maar ook een verhaaltje met dan daarin je keywords verwerkt. 

Hoe kan je nog meer je pin laten opvallen?

 • De afbeelding naam van je pin. Nu kan je de naam van foto’s op je telefoon niet veranderen, maar als je Canva gebruikt op de computer kan je dat wel doen. Bij je bestanden je foto opzoeken en de naam veranderen naar een goede keyword. Bijvoorbeeld ik heb een pin gemaakt over mijn blogpost wat gaat over gezonde recepten. Nu heb ik eerst mijn onderzoek gedaan naar een juiste keyword en gebruik ik: gezonde recepten avondeten als naam van mijn afbeelding voor Pinterest. 
 • De naam van je pin op Pinterest. Met het voorbeeld van hierboven: Gezonde Recepten Avondeten Voor Iedereen. 

Keywords

 • De omschrijving. Zet in de omschrijving een leuk, pakkend en call-to-action verhaaltje neer wat jou blogpost samenvat binnen een paar zinnen. Verwerk hier ook weer je keywords in die van toepassing zijn. Gebruik op het einde een paar bijpassende hashtags. 
 • De alt tekst van je foto’s in je blogpost. Als het goed is heb je bij je blogpost ook een keyword gekozen. Zet die bij de alt tekst en zet daar ook je bijpassende Pinterest keyword bij. 
 • Maak je borden ook keyword proof. Maak ten eerste duidelijke borden voor elk onderwerp op je blog. Ten tweede, zet in de omschrijving van je bord ook zo veel mogelijk keywords en in de naam van je bord ook. Bijvoorbeeld: Travelanlong | Lifestyle Tips Blogposten. 

 Meer tips hoe je verkeer kan krijgen van Pinterest? Lees dat hier!

Ik hoop jullie meer informatie te hebben kunnen geven en jullie lekker aan de slag kunnen. Heb je vragen? Je kan mij altijd een berichtje sturen via Instagram of Facebook & mij e-mailen. 

X Anne

-ENGLISH-

How do you use keywords? Where do you put them? What platforms do you use them with? How do you get the right keywords? I’ll explain all that to you today! Do you enjoy reading along?

Hey peepz! Thank you for clicking this blog post. Probably to know the answer to the questions above! Lucky you! I have the answers for you.

Disclaimer: I want to say that everyone does it their way and uses keywords/hashtags! This is purely for your inspiration.

What are the keywords?

Keywords are search terms or keywords in Dutch. You can even see them as signal words. They indicate something important and lead you to what you are looking for. Many examples are discussed below, so read on!

Keywords in a blog post

Keywords are extremely important to make your post stand out and show it to others. First I will talk about keywords in your blog post.I hope if you are reading this using SEO in your blog posts. It’s very simple with WordPress! If you create a new message and everything is ready for publication, you will prepare the SEO. Know how I complete my blog posts? Read all the information here! From writing to images and more!

At the bottom of your blog post, you can organize your SEO (install the YOAST plug-in!). You are the first to choose your keyword. How do you choose it? I always choose 1 word and never a sentence. I find it tiring and a word is a bit easier of course. You choose your keyword by thinking: if I had to summarize this blog post in 1 word, what would it be? That becomes your keyword! Then fill in everything the plugin asks you to do. Like the meta description. At the bottom, you can see to improve your SEO or miss something. Useful!

If all goes well, it says that you have given your keyword back in your text (depending on the length of your text). If not, change the words similar to your keyword to your chosen keyword. That’s what I do here all the time, see that? I can use another word for the keyword, but I don’t. My keyword is keyword :). Wow, difficult piece, but I hope you understand. This was my info on keywords in blog posts. Now I tell you about keywords in Instagram and Pinterest, but you can of course also use other platforms, such as Twitter and Facebook.

Keywords in Social media

Use keywords only in blog posts? No, you also use keywords for social media. Only slightly different from a blog post. Let me tell you that!

Search

Would you like to find others in your niche? And then I take Instagram as an example. Then you probably search for a certain word. Example: I am a blogger and want to find other lifestyle bloggers. Then I search for a lifestyle blogger or blogger/lifestyle. If I want to find other Dutch blogger colleagues to get in touch with, I search Dutch bloggers. That’s how it works and that’s how you use it. So make sure you have a keyword on Instagram by your name, but this also applies to other platforms. Like that Dutch blogger or lifestyle blogger. Are you a window cleaner? Then you can drop Mike | Window cleaner Rotterdam. It is as simple as that. This also applies to Pinterest. Pinterest is a search engine. That means that if you want to lead more people to your website, this is a good platform to get website clicks. Through good keyword research, you can get those website clicks.

But how do you do that, An? Well very simple. You have made a blog post and a pin for Pinterest. Super! Now you want that pin to be viewed best. Sure, you don’t have that in your hands, but you can do some clever tricks to make your pin come out best.

1. Open Pinterest.
2. Search for words that fit your blog post (and therefore pin).
3. Imagine your blog post is about Meditation. Type meditation in the search bar. Pinterest gives you options to make your keyword (keyword) more specific. Chances are if you only use the word meditation, you will end up somewhere at the bottom of the stack because everyone is trying to get higher on that word. It is better to go a little more specific and therefore choose: meditation for young people or meditation for adults.
4. Do you want even more specific? If you have searched for Meditation youngsters, another bar with even more specific keywords will appear at the bottom of the search bar. Make use of it!

The top you have your keyword with which you want your pin to stand out. Of course, you can also use multiple keywords in the following things. Only good, but keep the peace and do not put your description full of keywords, but also a story with your keywords incorporated.

How can you make your pin stand out even more?

 • The image name of your pin. Now you can’t change the name of photos on your phone, but if you use Canva on the computer you can. Look up your photo with your files and change the name to a good keyword. For example, I made a pin about my blog post about healthy recipes. Now I have done my research for a correct keyword and I use healthy recipes for dinner.
 • The name of your pin on Pinterest. With the example above: Healthy Recipes Dinner For Everyone.
 • The description. In the description, write a nice, catchy, and call-to-action story that summarizes your blog post within a few sentences. Also, process your keywords here that apply. Use a few hashtags at the end.
 • The alt text of your photos in your blog post. You should also have chosen a keyword for your blog post. Place it with the alt text and add your matching Pinterest keyword.
 • Make your signs keyword proof too. First, create clear signs for any topic on your blog. Second, put as many keywords in the description of your board and in the name of your board as well. For example Travelanlong | Lifestyle Tips Blog Posts.

More tips on how to get traffic from Pinterest? Read it here!

I hope to have been able to give you more information and to get you started. Do you have any questions? You can always send me a message via Instagram or Facebook & email me.

X Anne