Wat te doen: Wanneer je gezakt bent op school? #2

Hey mijn naam is Kim Heeselaars. Ik ben vorig jaar gezakt op de middelbare school voor mijn examens voor vmbo-TL op de Toorop Mavo. Ik ben gezakt voor de examens Engels en Wiskunde. Eigenlijk dacht ik in eerste instantie van nee tuurlijk ben ik niet gezakt voor mijn examens, want elk jaar slaagt 95%. Maar toch was het zo: precies ik zat bij die 5% die gezakt was. Het was ook niet volledig gezakt, maar het was met tweetiende dat ik gezakt was. Dit ook nog met een herexamen…

Wat nu?

Eigenlijk als je gezakt bent is de eerste vraag die in je omgaat wat moet ik nu gaan doen? Wat ik ben gaan doen is gewoon op dezelfde school waarop ik ben gezakt, heel het laatste jaar overnieuw doen. Dit is natuurlijk mijn eigen keus geweest. Zelf wilde ik liever niet naar de FAFO of naar een andere school, omdat ik het op de Toorop Mavo gewoon ontzettend naar mijn zin had.

En dan

De tweede vraag die ik me ging stellen was: van wat moet ik nu doen met de opleiding waarop ik al was aangenomen (voor mij was dit de school Grafisch Lyceum Rotterdam). Eigenlijk was dit een zaak waar ik me helemaal geen zorgen hoefde te maken! Ik heb de school gebeld en uitgelegd waarop ik ben gezakt en dat ik het enorm jammer vond. Voor de school is dit natuurlijk niet iets nieuws, want zij krijgen elk jaar opnieuw telefoontjes dat leerlingen zijn gezakt voor hun examens. Ook had ik het geluk dat mijn toelating een jaar bleef staan, dus dat ik dit jaar gelijk na het slagen van mijn examens door kan gaan naar de vervolgopleiding die ik heb uitgekozen.

Als laatste

De derde en belangrijkste vraag of gevoel is, hoe moet ik hier mee omgaan? Hierbij ga ik eerst vertellen hoe ik er zelf mee om ben gegaan en daarna een aantal tips! Zelf ben ik bij mezelf eigenlijk gaan na denken van, het is nu al gebeurd en kan er verder niks meer aan doen. Natuurlijk ging ik er ook de voordelen van inzien zoals 2 jaar achter elkaar een extra lange vakantie, de eind reis die je dit jaar hebt gemaakt mag ik dan volgend jaar weer opnieuw doen. En ook had ik het geluk dat ik samen met een vriendin ben gezakt voor mijn examens.

Ik heb een aantal tips voor jullie!

TIP 1

Probeer er alleen maar de voordelen er van in te zien, want wat bereik je er eigenlijk mee als je er mee blijft zitten? Het is niet dat je er nu nog iets aan kunt doen. Dus probeer van al het negatieve er toch iets positiefs van te maken. Bedenk bijvoorbeeld ook dat je nu 2 jaar achter elkaar extra veel geld kan verdienden. Natuurlijk als je nog niet zeker wist wat je wilde gaan doen, heb je daar nu nog een jaartje langer de tijd voor.

TIP 2

Probeer er zo min mogelijk aan te denken en gewoon er alsnog een leuke vakantie van te maken, want dat heb je verdiend na alle stress en alles wat je hebt probeert te bereiken!

TIP 3

Als je weet dat je gezakt bent en je zit er het meeste mee dat je niet je examenuitreiking hebt met je klas ga dan gewoon kijken bij de examenuitreiking van jou leerjaar. Je klas zou het hartstikke leuk vinden! De docenten natuurlijk ook en het belangrijkste is dat jij er een vredig gevoel bij krijgt.

TIP 4

Denk aan het voordeel dat je het jaar, dat je over doet, je dan veel minder hoeft te leren! Omdat je eigenlijk alles voor de tweede keer hebt gedaan dus alles veel makkelijker is en de docenten je veel volwassener nemen.

TIP 5

Je kunt wel alvast gaan nadenken wat je volgend jaar wilt gaan doen. Wil je naar de fafo? Wil je het jaar over doen op dezelfde school of toch op een andere? Ga je naar niveau 1? Hier kun je natuurlijk wel al gelijk verder in verdiepen. Misschien niet de leukste tip, maar het hoort er natuurlijk wel bij.

TIP 6

Ik denk persoonlijk zelf dat dit de beste tip is van allemaal. Bedenk bij jezelf gewoon dat het echt niet het einde is van de wereld. Er zijn altijd ergere dingen die in het leven kunnen gebeuren. Natuurlijk is het balen en natuurlijk zit je ermee, maar wat heeft het eigenlijk voor nut om er zo mee te zitten? Je kunt toch veel beter genieten van de vakantie!

 

Volgend jaar wil je natuurlijk wel je examens halen, maar heb je de hoop nu al opgegeven? “Als ik dit jaar me examens al niet haal hoe ga ik dat dan volgend jaar doen?” Nou ik heb een paar tips voor je en ik hoop dat je er iets aan zult hebben

 

TIP 1

Je kunt leren via de site examenblad.nl, hier kun je oude examens oefenen van jaren ervoor en dan jezelf testen of je het al goed genoeg weet en wat je nog lastig vind. Natuurlijk is dit een algemene tip. Persoonlijk vind ik de site examensite.nl prettiger, hier kan je oude examens online maken en zegt de computer aan het einde in een kort diploma wat je nog lastig vond en staat bij elk onderdeel een filmpje om je te helpen.

TIP 2

Vraag aan de docenten waarvan je de examens erg lastig vond of je je examen opnieuw mag inzien en samen met hun mag maken, zodat zij je kunnen helpen.

TIP 3

Probeer dit jaar echt goed je best te doen! Waarschijnlijk na dit zinnetje denk je gelijk aan je ouders of aan je docenten, maar ook ik zeg het nu. Het is zo basic om te zeggen, maar het is zo waar, want dit jaar wil je echt slagen! Anders ga je echt met een gevoel zitten wat heb ik eigenlijk al die tijd gedaan. Probeer ook gewoon eens alleen te zitten in de klas een beetje vooraan bij de vakken die jij lastig vind. Boeie want iedereen in die klas van jou denkt. Je hebt niks met andere te maken! Je zit er toch echt voor jezelf!

TIP 4

Probeer het jaar echt niet in te gaan van ah joh ik kan het allemaal toch wel, want ik heb het allemaal al een keer gehad. Je moet het jaar echt niet onderschatten en echt gewoon op tijd beginnen met het leren van je toetsen. Je hebt dit jaar al een keer gehad dus gebruik dit dan ook om nog hogere cijfers te halen dan vorig jaar. Zie dit jaar als een uitdaging!

TIP 5

En dan na heel het jaar opnieuw doen breekt daar dan de examens opnieuw aan. Je voelt het natuurlijk al aankomen maar je hebt weer stress. Probeer echt niet te stressen om het feit dat je het vorig jaar ook al niet hebt gehaald. Je moet echt in jezelf blijven geloven want als je niet in jezelf gelooft lukt het natuurlijk nooit. Als je goed je examens in gaat en je er met volle vertrouwen ingaat kan het haast niet meer fout gaan! Ik weet het zeker. Als je nou echt stress heb probeer dan gewoon van te voren al op tijd te gaan slapen, je goed voor te bereiden en gezond te eten 🙂

Positieve kant

Voor mij was het vorig jaar ook nog het einde van de wereld. Als ik nu terug kijk op deze maanden denk ik echt bij mezelf: Waar heb ik eigenlijk zo over in gezeten? Zo erg was het helemaal nog niet. Ik heb hartstikke leuke nieuwe vriendinnen, de docenten nemen mij veel volwassener aan, ik heb veel betere cijfers en het allerbelangrijkste veel minder stress en veel meer vrije tijd. Alles gebeurd in je leven met een doel dus het zal vast niks voor niks zijn dat je bent gezakt! Misschien wil je wel een hele andere opleiding gaan doen, leer je jezelf veel beter kennen dit jaar of leer je een nieuwe beste vriendin kennen. Je ziet het allemaal vanzelf wel, maar probeer er zo min mogelijk over in te zitten en er alleen maar het positieve van in te zien!! Zakken is zo erg nog helemaal niet, hoor ik je al denken. Alles heeft een positief kantje!

 

Deze blogpost is geschreven door:

Kim Heeselaars

Voor de insta van Kim kan je hier klikken!

Voor meer blogs over de serie: Wat te doen, kan je hier lezen!

-ENGLISH-

Hey! my name is Kim Heeselaars. I failed my VMBO-TL exams at the Toorop Mavo last year. I failed the English and Maths exams. I initially thought no, of course, I did not fail my exams, because 95% pass each year. Yet it was true: exactly I was among the 5% who had failed. It wasn’t completely gone either, but it was two teens that I had failed. This also with a retake …

What now?

If you have failed, the first question that comes to mind is what should I do next? What I’m going to do is just do it all over again in the same school that I failed to do over the last year. This has of course been my own choice. I would rather not go to the FAFO or another school, because I just had a great time at Toorop Mavo.

And then

The second question that I was going to ask myself was: what should I do now with the education I had already been enrolled in (for me this was the Rotterdam Graphic Lyceum school). This was a case where I didn’t have to worry at all! I called the school and explained why I failed and I thought it was a great pity. This is of course not something new for the school because they receive phone calls every year that students have failed their exams. I was also lucky that my admission remained for a year so that this year after passing my exams I can continue to the further education that I have chosen.

As last

The third and most important question or feeling is, how should I deal with this? Hereby I will first explain how I dealt with it myself and then some tips! I started thinking about it, it has already happened and nothing else can be done about it. Of course, I also came to see the benefits of it, such as an extra-long holiday for 2 consecutive years, and the end trip that you made this year I can do again next year. And I was lucky that I failed my exams with a friend.

I have some tips for you!

TIP 1

Just try to see the benefits of it, because what do you achieve with it if you are left with it? It is not that you can do anything about it now. So try to make something positive out of all the negative. For example, remember that you can now earn extra money for 2 consecutive years. Of course, if you were not sure yet what you wanted to do, you now have a year longer for that.

TIP 2

Try to think about it as little as possible and just make it a nice vacation, because you have earned that after all the stress and everything you have tried to achieve!

TIP 3

If you know that you have failed and you are most concerned that you do not have your exam presentation with your class, then simply take a look at the exam presentation of your grade. Your class would love it! The teachers, of course, and the most important thing is that you get a sense of peace.

TIP 4

Consider the advantage that you have to learn much less the year that you do it again! Because you did everything for the second time so everything is much easier and the teachers take you much more mature.

TIP 5

You can already start thinking about what you want to do next year. Do you want to go to the fafo? Do you want to redo the year at the same school or a different school? Are you going to level 1? Of course, you can go deeper into this right away. Maybe not the nicest tip, but of course it is part of it.

TIP 6

I think that this is the best tip of all. Just remember that it is not the end of the world. There are always worse things that can happen in life. Of course, it is a pity and of course, you are bothered by it, but what is the point of actually being bothered by it? You can still enjoy the holiday much better!

Of course, you want to pass your exams next year, but have you given up hope now? “If I don’t pass my exams this year, how am I going to do that next year?” Well I have a few tips for you and I hope it will help you!

TIP 1

You can learn via the website examblad.nl, here you can practice old exams from years before and then test yourself if you already know well enough and what you still find difficult. Of course, this is a general tip. I find the site examensite.nl more pleasant, here you can take old exams online and the computer says at the end in a short diploma what you still found difficult and there is a video clip to help you with each part.

TIP 2

Ask the teachers whose exams were very difficult to see if you can review your exam and make it with them so that they can help you.

TIP 3

Try to do your best this year! Probably after this sentence, you immediately think of your parents or your teachers, but I also say it now. It’s so basic to say, but it’s so true, because this year you want to succeed! Otherwise, you will be left with a feeling, what have I been doing all this time? Also just try to sit alone in the classroom a bit in front of the subjects that you find difficult. Great because everyone in that class thinks about you. You have nothing to do with others! You are there for yourself!

TIP 4

Try not to start the year with ah dude I can do it all because I’ve already had it once. You shouldn’t underestimate the year and start learning your keys on time. You’ve already had this year, so use this to get even higher grades than last year. See this year as a challenge!

TIP 5

And then after doing it all year round, the exams start there again. Of course, you already feel it coming but you are stressed again. Try not to stress the fact that you didn’t make it last year either. You have to keep believing in yourself because if you don’t believe in yourself it will of course never work. If you enter your exams well and you enter them with full confidence, it can hardly go wrong! I’m sure. If you are stressed, just try to go to bed early, prepare well and eat healthily 🙂

Positive side

For me, it was also the end of the world last year. When I look back on these months, I think to myself: What have I been so worried about? It wasn’t that bad at all. I have nice new friends, the teachers take on me much more mature, I have much better grades and most importantly much less stress and much more free time. Everything happens in your life with a purpose so it will probably be for nothing that you have fallen! Maybe you want to do a completely different education, get to know yourself much better this year or get to know a new best friend. You will see it all by yourself, but try to be as little as possible about it and only see the positive in it !! Sinking isn’t that bad at all, I can hear you thinking. Everything has a positive side!

This blog post is written by:

Kim Heeselaars

For the Instagram of Kim, you can click here!