Wat te doen als je ouders scheiden? #4

Wat doe je als je ouders scheiden? Ik heb mijn vriendin Sara gevraagd om haar verhaal te delen + TIPS! Lees je gezellig mee?

Hallo! Ik ben Sara en ik ben achttien jaar. In dit artikel lees je hoe ik het heb ervaren toen mijn ouders gingen scheiden en deel ik mijn tips met jullie hoe je ermee om kan gaan. 

Hoe het begon

Ik weet nog wel dat ik ons gezin (als je het zo kon noemen) niet echt stabiel was vergeleken met andere gezinnen. Op jonge leeftijd had ik dit ook al door. Mijn ouders hadden altijd ruzie. Eigenlijk was het meer mijn moeder die erg kon schreeuwen vroeger. Mijn vader kon heel goed rustig blijven. Als ik mijn ouders zou moeten beschrijven dan denk ik toch wel dat ik mijn vader zou beschrijven als iemand die nooit op geeft en eigenlijk een veelte lieve man is. Mijn moeder daarentegen, dat kon je geen moeder noemen. Mijn moeder was erg egoïstisch, gemeen en gevoelloos. Ze wist dat mijn vader altijd het goeie in mensen zag en dat hij eigenlijk veelte lief was voor iedereen. Zij was er erg goed in om hier misbruik van te maken. Mijn moeder deed alles waar een huwelijk juist niet voor stond.

Om maar even hard te zeggen, mijn moeder ging vaak vreemd, loog, bedroog en kon het allemaal heel goed ontkennen en noem ik alleen maar de punten op waarom ze eigenlijk geen goeie echtgenoot was voor mijn vader. Laten we het nu even hebben over waarom ze eigenlijk geen goeie moeder is geweest voor mij, want voor mijn gevoel heb ik eigenlijk nooit een moeder gehad. Mijn moeder heeft al sinds kleins af aan tegen mij gezegd dat ik nooit iets kon, niet goed genoeg was. Dit liet ze me ook vaak voelen, zowel fysiek als mentaal.  

Scheiden

Toen ik 10 jaar was gingen mijn ouders scheiden en vertrok mijn moeder samen met mijn halfbroer en zus. Ik bleef alleen met mijn vader in ons huis wonen. De meeste kinderen zouden het verschrikkelijk vinden als hun ouders zouden gaan scheiden, maar ik niet hoor. Ik was nog nooit zo opgelucht en blij geweest. Mijn moeder was weg en ik bleef bij mijn vader. Bij mijn vader heb ik alleen maar liefde gekend. Hij stond altijd voor mijn klaar en als ik hulp nodig had dan was hij er. Mijn vader heeft me alles geleerd. Hij heeft me leren surfen, skateboarden, long boarden, koken, de was doen, strijken. Echt alles heeft hij mij geleerd. En omdat mijn vader mij al zoveel heeft geleerd op een jonge leeftijd, denk ik dat ik juist zo zelfstandig ben nu. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.  

Nu verder

Naast dat mijn moeder vertrok en ik bij mijn vader bleef wonen, was er wel een afspraak dat ik mijn moeder eens in de zoveel tijd moest zien. Die afspraak hadden mijn ouders onderling gemaakt tijdens het scheiden. Die afspraak heeft maar twee maanden geduurd, want na twee maanden kwam ik op het besluit dat ik niet meer naar me moeder wou. En toen ik dat tegen haar vertelde begon alle ellende.

Niet wetende dat ik 6 jaar aan jeugdzorg, kinderbescherming en advocaten vast zou zitten. 

Het kwam erop neer dat het bij mijn moeder niet veilig was en dat wist iedereen. Iedereen wist dat ik bij mijn vader het goed had en dat hij goed voor me zorgde. Hij was mijn vader en moeder tegelijkertijd. Maar mijn moeder vond het nodig om advocaten en andere instanties bij te halen. Ze heeft zoveel leugens verteld en na 6 jaar heeft ze dat ook toegegeven aan de rechter.  

Nou weet ik dat het bij de meeste gevallen van ouders die scheiden het er niet zo heftig aan toe gaat. Toch wil ik graag meegegeven dat wanneer je in zo’n lastig pakket terecht komt, zoek hulp!
Praat met vriendinnen, familie of docenten. Ik heb heel veel steun gehad aan vriendinnen en familieleden. Maar nu ik achttien ben merk ik dat ik het allemaal niet zo goed heb verwerkt als dat ik dacht. Ik heb er nu nog last van, last van dingen die in het verleden zijn gebeurd.
 

Het komt goed!

In die zes jaar, heb ik ook zat leuke dingen meegemaakt: Ik heb mijn mavodiploma gehaald, vaak in het buitenland wezen surfen, vaak erop uit geweest met vriendinnen. Ik gaf nooit op, naast dat ik eigenlijk zes jaar vast heb gezeten aan jeugdzorg en andere instanties, zocht ik juist dingen op waar ik gelukkig van werd. Ik hoor nog vaak van mensen dat ze dit nooit achter mij hadden gezocht en ik denk dat dat deels komt, omdat mijn vader er altijd voor mij was en omdat ik altijd een veilige thuishaven had. Hij motiveerde me altijd om leuke dingen te gaan doen of er juist op uit te gaan. 

Tips voor jou

Dus heb jij nou ook te maken met gescheiden ouders of ouders die nu aan het scheiden zijn? Zoek dan iemand die het beste uit je haalt, die naar je luistert. Zoek zelf dingen op waar je gelukkig van wordt, want het leven draait niet alleen om de slecht dingen die er gaande zijn, zoals scheiden. Ik haalde heel veel voldoening uit het windsurfen.

Zoek iets waar jij ook voldoening uit kan halen.  


En als laatste tip wil ik meegeven: merk je dat je er mentaal problemen mee krijgt? Zoek hulp en geeft het op tijd aan! 

 

Sara

Instagram van Sara

Meer persoonlijke verhalen lezen? Lees het verhaal van Kim hier, die zakte op de middelbare school. Hoe ga je daar mee om? Zij heeft tips voor jullie! 
 

-ENGLISH-

What do you do when your parents divorce? I asked my friend Sara to share her story + TIPS! Do you enjoy reading along?

Hey! I am Sara and I am eighteen years old. In this article, you can read how I experienced when my parents got divorced and I share my tips with you on how to deal with it.

How it started

I do remember that my family (if you could call it that) was not stable compared to other families. I noticed this at a young age. My parents always argued. It was more my mother who used to scream a lot. My father was very good at staying calm. If I had to describe my parents I think I would describe my father as someone who never gives up and is a lot of sweet man. My mother, on the other hand, you couldn’t call that a mother. My mother was very selfish, mean and numb. She knew that my father always saw the good in people and that he was kind to everyone. She was very good at taking advantage of this. My mother did everything a marriage didn’t mean.

To put it bluntly, my mom often cheated, lied, cheated, and could very well deny it all, and I just mention the points why she wasn’t a good husband to my dad. Now let’s talk about why she hasn’t been a good mom to me because I don’t think I’ve ever had a mom. My mother has said to me since childhood that I could never do anything, was not good enough. She often made me feel this, both physically and mentally.

Divorce

When I was 10 years old my parents got divorced and my mother left together with my half brother and sister. I stayed in our house alone with my father. Most kids would hate to have their parents divorced, but I don’t hear. I had never been so relieved and happy. My mother was gone and I stayed with my father. I only knew love with my father. He was always there for me and if I needed help he was there. My father taught me everything. He taught me how to surf, skateboard, longboard, cook, do laundry, iron. He taught me everything. And because my father taught me so much at a young age, I think I am just that independent now. I am very grateful for that.

Now on

Besides the fact that my mother left and I stayed with my father, there was an agreement that I should see my mother once in a while. My parents had made that agreement among themselves. That appointment only lasted two months, because after two months I came to the decision that I no longer wanted to see my mother. And when I told her that all the trouble started.

Not knowing that I would be attached to youth care, child protection and lawyers for 6 years.

The bottom line was that it was not safe with my mother and everyone knew that. Everyone knew that I was right with my father and that he took good care of me. He was my father and mother at the same time. But my mother thought it was necessary to bring in lawyers and other agencies. She told so many lies and after 6 years she admitted that to the judge.

Well, I know that in most cases of divorced parents, things are not so intense. However, I would like to say that when you end up in such a difficult package, seek help!
Talk to friends, family or teachers. I have had a lot of support for friends and family members. But now that I am eighteen I notice that I have not processed it all as well as I thought. I still suffer from it, from things that have happened in the past.

It’ll be fine!

In those six years, I also experienced a lot of fun things: I got my mavo diploma, often surfing abroad, often going out with friends. I never gave up, besides having been in youth care and other institutions for six years, I looked up things that made me happy. I often hear from people that they never looked for this behind me and I think that’s partly because my father was always there for me and because I always had a safe home. He always motivated me to do nice things or to go out.

Tips for you!

So are you dealing with divorced parents too? Then find someone who gets the best out of you who listens to you. Look for things that make you happy, because life is not just about the bad things that are going on. I got a lot of satisfaction from windsurfing.

Find something that you can also get satisfaction from.

And as a final tip, I would like to add: do you notice that you are having mental problems with it? Seek help and report it on time!

Sara

Instagram Sara

Want to read more personal stories? Read the story of Kim here, who failed high school. How go you cope with that? She has some tips for you guys!