Waarom zijn we telefoonverslaafd?

Vreselijk als de hele metro op zijn telefoon zit. Hoe komt dat we altijd op onze telefoon zitten, we telefoonverslaafd zijn en waarom doen we het? Dat lees je hier! Lees je gezellig mee?

Ik ben er de laatste tijd steeds meer op aan het letten. Onnodig op je telefoon zitten. Heb ik niks meer te zoeken op mijn telefoon? Dan leg ik hem weg. Geluid desnoods uit en even weg dat ding. Ik probeer te voorkomen dat ik telefoon verslaafd wordt, ok al heb ik soms er neigingen naar. Naast het wegleggen heb ik ook een limiet van 3 uur op mijn telefoon gezet voor (social media) apps. Denk daarbij aan Instagram, Snapchat, Facebook, Netflix en Youtube. Want ik ben er klaar mee om te zien dat ik 7 uur van me dag spendeer op mijn telefoon, terwijl er een wereld om ons heen is wat veel mooier is dan dat beeldscherm 🙂

Maar waarom zitten we op onze telefoon de hele dag? Waarom pakken we dat ding zodra we ons vervelen? 

Verschuilen & telefoonverslaafd

Ik merk dat het een stukje ook te maken heeft met onszelf verstoppen. We zijn steeds onsocialer aan het worden en verbergen ons steeds meer in die telefoon. Soms vraag ik me af of die mensen in de metro wel andere mensen onder ogen willen komen, want met een metro vol met mensen die op hun telefoon zitten, lijkt dat er niet echt op. Een metro vol telefoonverslaafde mensen. Doe je telefoon in je zak of tas en kijk eens rond, om je heen of lees een boek in de metro. Die jongen gaat je niet leuker vinden als je de metrorit constant op je telefoon zit. 

Ik wil niet zeggen dat ik altijd me telefoon wegleg als ik bijvoorbeeld in de metro zit. Simpel als dat. Ik doe het ook. Alleen ik let erop en maak mezelf ervan bewust dat het op dat moment niet nodig is. Ik neem een notitie boekje mee (of gebruik de notitie app :)) of pak me oortjes (en doe maar 1 in want je wilt niet je halte missen :/) en ga is mijn to-do lijstje maken. 

Ik snap dat het de tijd is van de uitvindingen en technologie en dus de telefoon. Maar laat je er niet door verslinden! Je mind word daar niet blij van en je medemens vind je er ook ongezelliger door worden. 

Voor alle duidelijkheid: IK ZEG NIET DAT JE NOOIT MEER OP JE TELEFOON MAG. Het is alleen dat ik je er van bewust wil maken dat er ook een wereld om je heen is. Je leven bestaat niet alleen uit je telefoon. Geniet is van de natuur of van de dieren die je ziet. Ben je op je kamer? Ga liggen of zitten en kijk maar eens wat er nou echt allemaal door je hoofd heen gaat. 

Akward

Ja ik snap je. Je loopt je trein, bus of metro (etc) binnen en je gaat zitten. Daar zit je dan, wat ga je doen? Je hebt niks te doen. Je gaat wachten tot je bij je halte bent en dan stap je weer uit. Maar wat doe je in die tussentijd? Je pakt je telefoon maar erbij. Kijkt rond op instagram, snapchat, facebook of kijkt een afleveringetje van je favo netflix serie. Goed idee, maar je hebt wel je beste vriendin gemist die een paar deuren verder is ingestapt en vervolgens ook der telefoon erbij gepakt heeft. Je telefoon heeft de controle over ons leven. En ik denk dat we dat anders kunnen doen. Je hoeft het niet met mij eens te zijn, maar ik ben er voor de mensen die graag wat meer dat ding willen wegleggen.

Je mist dingen wanneer je minuten lang op je telefoon zit of momenten die je gelukkig maken (mij in ieder geval): Ondergane zon of koeien die aan het springen zijn door de wei. Het is vaak iets kleins wat je dag blijft herinneren. Bijvoorbeeld je beste vriendin die binnenkomt…

Bewust worden

Ik had het al even over die limiet van je schermtijd. Stel hem in! Je gaat een verschil zien en je word er op geattendeerd dat je al 3 uur van je dag op je telefoon hebt gezeten. Vermijd dat je telefoonverslaafd wordt. Mij helpt het onwijs voor een stukje bewuster worden. Ik zie de melding en ik denk, jeetje al weer 3 uur op mijn telefoon gezeten, waarvan ik zeker weet dat ik er 1 uur er onnodig op zat. 

Enne, natuurlijk klik ik wel eens op de optie “negeer limiet voor vandaag”. Ik heb dan bijvoorbeeld een werkdag of ik speel een nieuw spelletje, of ik heb een insta dag. Het mag heus! Maar nog een keer: wees ervan bewust. Ik geloof er heiig in dat je je gelukkiger gaat voelen 😉

Waarom zitten we er zoveel uur per dag op?

We kunnen simpelweg de trillingen, meldingen, geluiden of het opkomen van je scherm niet van af blijven. We krijgen door al die meldingen een hoger hersenactiviteit. We blijven onze telefoon maar checken en maken een dwanggedrag. Telefoonverslaafd dus. We zijn steeds opzoek naar nieuwe ‘meldingen’. We willen ons brein bezighouden vanwege die dwang. Onbewust doen we dat :0. Het komt vooral door de rode bolletjes bij de apps die je hebt geïnstalleerd. Je weet niet wat voor melding erachter verscholen gaat, je opent de app en zit er vervolgens 20 minuten op, waarvan je 2 minuten doelbewust hebt besteed aan de melding. Dat willen de app makers ook: je zolang mogelijk op de app houden.

“Die en die hebben sinds lange tijd weer een bericht geplaatst” is vaak de melding op Instagram. Tuurlijk willen ze je laten weten dat je vriendin weer iets heeft geplaatst, maar ook om je op de app dus te houden. Wees slim en laat je niet beduvelen 🙂 Helaas doen we dit onbewust, maar ik kan het je wel vertellen.

Genoeg met die negatieve tijd, we zijn worden eenmaal getriggerd door ons telefoontje, maar gelukkig zie ik nog steeds mensen om mij heen die bijvoorbeeld een boek mee hebben i.p.v de telefoon. Dat maakt mij heel blij 🙂

Het helpt!

Verder, heeft het voor mij in ieder geval een hoop geholpen. Ik ben anders gaan denken. Beslissingen, keuzes en mijn kijkvisie bijvoorbeeld. Als ik voor een moeilijke beslissing stond, verstopte ik mijzelf automatisch in mijn telefoon. Het is vertrouwd. Toch overtuig ik mezelf ervan om het weg te leggen en te gaan nadenken over de beslissing.

Ook ben ik het lezen weer gaan oppakken en het 5 minuten schrijven in een klein dagboekje om zo tot rust te komen in mijn hoofd. Ik voel me er onwijs goed bij. Probeer het ook eens en kijk is wat er veranderd  🙂 Laat me weten als jij er iets mee gaat doen of jezelf erin herkent!

Zoek je meer rust in je hoofd? Ik heb er een blog over geschreven!

X Anne

-ENGLISH

Terrible when the whole metro is on his phone. How is that and why do we do it? You can read that here! Do you enjoy reading along?

I’ve been paying more attention to it lately. Needless to sit on your phone. I have nothing to look for on my phone? Then I put it away. If necessary, turn it off and take that thing away. In addition to putting it away, I also put a 3-hour limit on my phone for (social media) apps. Think of Instagram, Snapchat, Facebook, Netflix, and Youtube. Cause I’m done seeing that I spend 7 hours of my day on my phone, while there is a world around us that is much more beautiful than that display 🙂

But why are we on our phone all day? Why do we grab that thing when we’re bored?

Hiding

I notice that it has a bit to do with hiding ourselves. We are becoming increasingly social and hiding more and more in that phone. Sometimes I wonder if those people on the metro want to face other people because, with a metro full of people sitting on their phones, it doesn’t look like it. Put your phone in your pocket or bag and take a look around you or read a book on the metro. That boy is not going to like you more if you constantly have the metro ride on your phone.

I don’t want to say that I always put my phone away when I’m on the metro, for example. Simple as that. I do it too. Only I pay attention and make myself aware that it is not necessary at that moment. I take a notebook (or use the note app :)) or grab my ears (and put in 1 because you don’t want to miss your stop: /) and go make my to-do list.

I understand that it is the time of the inventions and technology and therefore the phone. But don’t get devoured by it! It does not make your mind happy and it also makes your fellow human beings more uncomfortable.

To be clear: I DO NOT SAY YOU NEVERMORE ON YOUR PHONE. It is only that I want to make you aware that there is also a world around you. Your life isn’t just your phone. Enjoy nature or the animals you see. Are you in your room? Lie down or sit down and see what is going through your head.

Awkward

Yes, I get you. You enter your train, bus or metro (etc) and you sit down. There you are, what are you going to do? You have nothing to do. You wait until you get to your stop and then you get off again. But what do you do in the meantime? You just grab your phone. Look around on Instagram, Snapchat, Facebook or watch an episode of your favorite Netflix series. Good idea, but you missed your best friend who stepped in a few doors further and then picked up the phone. Your phone is in control of our lives. And I think we can do it differently. You don’t have to agree with me, but I’m here for the people who would like to put that thing away.

You miss things when you sit on your phone for minutes or moments that make you happy (me anyway): Sunset or cows jumping through the meadow. It is often something small that will remember your day. For example, your best friend who comes in …

Be aware

I already talked about that screen time limit. Set it up! You will see a difference and you will be made aware that you have been on your phone for 3 hours of your day. It helps me unwise for a bit more awareness. I see the message and I think, you have been on my phone for 3 hours, of which I spent 1 hour on it unnecessarily.

And of course, I sometimes click on the option “ignore limit for today”. For example, I have a working day or I play a new game, or I have an insta day. It is allowed! But again: be aware of it. I firmly believe that you will feel happier;)

Why do we spend so many hours a day on it?

We simply cannot keep away from vibrations, notifications, sounds or the appearance of your screen. All these reports give us higher brain activity. We keep checking our phones and make compulsive behavior. We are always looking for new ‘notifications’. We want to occupy our brain because of that compulsion. We do this unconsciously: 0. It is mainly due to the red dots on the apps you have installed. You do not know what kind of notification is hidden behind it, you open the app and then sit on it for 20 minutes, of which you deliberately spent 2 minutes on the notification. The app makers want that too: keep you on the app for as long as possible.

“So and so have been posting again for a long time” is often the message on Instagram. Sure they want to let you know that your girlfriend has posted something, but also to keep you on the app. Be smart and don’t be fooled 🙂 Unfortunately, we do this unconsciously, but I can tell you

Enough with that negative time, we are triggered once by our phone call, but luckily I still see people around me who, for example, have a book instead of the phone. That makes me very happy 🙂

It helps!

Furthermore, it certainly helped me a lot for me. I started to think differently. Decisions, choices and my vision, for example. When I faced a difficult decision, I automatically hid myself in my phone. It is familiar. Still, I convince myself to put it down and start thinking about the decision.

I also started reading again and writing it in a small diary for 5 minutes to relax in my head. I feel good about it. Give it a try and see what has changed 🙂 Let me know if you are going to do something with it or recognize yourself in it!

Looking for some peace in your head? I wrote a blogpost about it!

X Anne