Waarom je Canva moet gebruiken

Één van mijn favo apps voor het leven als je een blogger bent is Canva. Ik vertel je er meer over waarom je deze app moet hebben! Lees je gezellig mee?

Misschien ken je de app al, misschien niet. In ieder geval vertel ik jou vandaag waarom je deze app op je telefoon moet hebben. Ik zeg telefoon, maar kan natuurlijk ook op je laptop 🙂 Ik werk alleen met canva via mijn Iphone. 

Canva is een super handige en mooie app, om jou designs voor pins, logo’s, banners, story’s op Instagram of simpelweg je designs helemaal te maken hoe jij het wilt. Je hebt toegang tot leuke illustraties (die gebruik ik altijd!!), afbeeldingen van Canva zelf, tekst, vormen, video’s en sjablonen. Kortom de app waarmee je alles kan ontwerpen.

Hoe werkt de app?

Als je de app hebt geïnstalleerd op je telefoon in dit geval, krijg je de hoofdpagina te zien. 

Canva

 

Bovenaan kan je je gewenste afmeting kiezen en aan de slag gaan met jou ontwerp. Wil je een pin maken of een Instagram story? Alles kan en is mogelijk! 

Nadat je je gewenste afmeting hebt gekozen kan je kiezen of je met een bestaand ontwerp aan de slag wilt of met een leeg ontwerp. Ik wil  graag altijd zelf mijn ontwerp maken, dus ik kies 9/10 keren op leeg. 

Canva

Wil je toch een andere afmeting? Kan je natuurlijk op het pijltje terug klikken of kan je boeven aan in de zoekbalk nog je andere afmeting zoeken. 

Nu kan je helemaal aan de slag met het maken van jouw ontwerp! Je kan je ontwerp plaatsen op bijvoorbeeld Instagram of Pinterest! Tag mij in je ontwerp, dan kan ik al jullie mooie creaties zien!

De voordelen van Canva:

 • Het is gratis tot dat je meer toegang wilt tot foto’s, lettertypen en andere illustrates. Gelukkig is er heel veel gratis! 
 • Je kan Canva Pro nemen en tijdens het ontwerpen toch nog je afmeting veranderen en filters met zoeken toevoegen
 • Je hebt heel veel verschillende en mooie lettertypen
 • Het is handig te gebruiken en wijst zichzelf (vind ik altijd belangrijk!)
 • Je hebt goede kwaliteit foto’s waar je uit kan kiezen
 • Je kan met je eigen foto’s werken
 • Opslaan en exporteren naar je foto rol gaat super makkelijk en duurt niet lang
 • Je hebt animaties, waar je bijvoorbeeld je Instagram story’s leuk mee kan maken
 • Er is geen limiet aan ontwerpen 
 • Je kan uit alle kleuren kiezen 
 • Vormen, tekst, afbeeldingen etc, zijn makkelijk te verkleinen en verplaatsen zonder dat het kwaliteit verliest

Nadelen van Canva:

Ik vind dat er niet heel veel nadelen zijn, behalve als je toegang wilt tot meer foto’s, lettertypen of illustraties. Wat logisch is, want het is een hele goede en mooie app. Gelukkig heb je zat keuze van alles! 

Een ander klein nadeel vind ik dat je je ontwerp van te voren wel moet uitgestippeld hebben, want het werkt met lagen. Daar bedoel ik mee: als je eerst de tekst typt en toch denk dat je het in een cirkel wilt zetten, moet je eerst de cirkel kiezen en plaatsen en dan de tekst. 

Mijn eindresultaat van een ontwerp met Canva:

Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben! Vergeet mij niet in jullie creaties te taggen 🙂 

Heb jij de blogpost al gelezen hoe je de beste Pins maakt voor meer verkeer van Pinterest naar je blog of website?

X Anne

-ENGLISH-

One of my favorite apps for life as a blogger is Canva. I’ll tell you more about why you should have this app! Do you enjoy reading along?

Maybe you already know the app, maybe you don’t. In any case, I’ll tell you today why you should have this app on your phone. I say telephone, but of course, you can also use your laptop 🙂 I only work with canva via my iPhone.

Canva is a super handy and beautiful app, to make your designs for pins, logos, banners, stories on Instagram or simply make your designs exactly how you want it. You have access to nice illustrations (I always use them !!), images of Canva itself, text, shapes, videos, and templates. In short, the app with which you can design everything.

How does the app work?

If you have installed the app on your phone in this case, you will see the main page.Canva

At the top, you can choose your desired size and get started with your design. Do you want to make a pin or an Instagram story? Everything is and is possible!

After you have chosen your desired size, you can choose whether you want to work with an existing design or with an empty design. I always want to make my design, so I choose empty 9/10 times.

Canva

Do you want a different size? Of course, you can click on the arrow back or you can search for other dimensions in the search bar.

Now you can get started with creating your design! You can place your design on, for example, Instagram or Pinterest! Tag me in your design, then I can see all your beautiful creations!

The benefits of Canva:

 • It’s free until you want more access to photos, fonts, and other illustrates. Fortunately, there is a lot for free!
 • You can take Canva Pro and still change your size while designing and add filters with search
 • You have a lot of different and beautiful fonts
 • It is easy to use and self-explanatory (always important to me!)
 • You have good quality photos that you can choose from
 • You can work with your photos
 • Saving and exporting to your photo roll is super easy and doesn’t take long
 • You have animations, with which you can, for example, make your Instagram stories fun
 • There is no limit to designs
 • You can choose from all colors
 • Shapes, text, images, etc. are easy to resize and move without losing quality

Disadvantages of Canva:

I don’t think there are many drawbacks, except if you want access to more photos, fonts, or illustrations. Which makes sense, because it is a very good and beautiful app. Fortunately, you have plenty of choices!

Another small disadvantage, I think, that you must have mapped out your design in advance, because it works with layers. By that I mean: if you type the text first and still think you want to put it in a circle, you first have to choose and place the circle and then the text.

My final result of design with Canva:

I hope it helped you! Don’t forget to tag me in your creations 🙂

Have you already read the blog post on how to make the best Pins for more traffic from Pinterest to your blog or website?

X Anne