10x Tips voor als je een Puppy hebt of krijgt

Leuk dat jij een puppy krijgt of hebt! Nu ben je opzoek misschien opzoek naar hoe je moet beginnen? Wat handige tips zijn? Ik vertel jou mijn ervaring toen Saar nog klein was! Lees je gezellig mee?

Op 7 januari 2018 heb ik mijn kleine Saar gekregen. Saar is een Golden Retriever van nu 2 jaar en 4 maanden jong! Maar hoe heb ik er voor gezorgd dat ze niet wegloopt (gebeurd af en toe nog wel eens hoor ;)) of dat ze luistert als ik zit zeg? Ik ga jou 10x tips geven wat je MOET weten wanneer je een puppy krijgt of al hebt.

 

Puppy

Tip 1

Natuurlijk wil je als je puppy thuis komt zich gelijk thuis en veilig voelen. Maak dan van tevoren zijn eigen plekje klaar in de woonkamer bijvoorbeeld. Als een kussen of kleed hebt/hebt gekocht, leg dat lekker neer met wat speeltjes. Zo kan je hem/haar daar lekker op leggen of spelen zodra je hond thuis komt!

Tip 2

Doe de eerste dagen rustig aan. Dat was in ieder geval het advies van onze fokster. Kleine rondjes, want puppy’s kunnen en mogen zeker nog niet de grote/normale rondjes lopen die ze later wel lopen. Wij kregen Saar in de winter dus moesten haar zelfs in onze jas meenemen naar buiten, op het gras neerzetten en weer naar binnen dragen, omdat het simpel weg te koud voor haar was. Vergis je dus niet dat je ineens veel met je hond gaat doen. Doe rustig aan, neem je tijd en speel lekker met ze!

Tip 3

Als ze slapen: LAAT ZE SLAPEN! Hoe cute ze dan ook zijn, ze hebben hun slaap zo hard nodig!! Het kost hun allemaal in het begin heel veel energie om te spelen en uit te gaan. Dus laat ze lekker liggen.

Bench

Ik denk dat iedereen dit doet en volgens mij ook wel noodzakelijk is, namelijk dat als ze slapen of in slaap vallen, je hond in de bench moet doen. Overdag dus ook! In het begin moeten ze leren te slapen in de bench. Dat moeten ze s’nachts ook. Probeer ze dus in de bench te leggen als ze gaan slapen.

Leg in de bench natuurlijk een kleedje, wat zeker niet te dik is. Ligt voor hun niet prettig. Zet natuurlijk ook hun water erbij. Volgensmij hebben wij het eten in de keuken toen gegeven, waar Saar nu nog steeds eet. Laat ze ook zeker niet met hun bak van de grond eten, maar verhoog hun bak iets. Ze kunnen zich namelijk verslikken als ze te laag eten!

De eerste nachten

De eerste nachten mag je bij ze liggen als je dat prettig idee vind. Hebben wij ook gedaan en is normaal! Leg ze wel in de bench, ook al slaap je op een matras erbij. Piepen ze? Zeker de eerste nachten is dat normaal. Probeer je er niet aan toe te geven en probeer te slapen. Ze worden vanzelf moe en vallen uiteindelijk in slaap. Alles kost hun in het begin veel energie, dus piepen ook :).

Tip 4

Wil je beginnen met wat simpel trainen? Dat mag zeker. Ik raad je aan om je puppy 2 weken te laten wennen, voordat als je veel (in hun ogen) gaat vragen. Laat ze zich thuis voelen en een routine krijgen.

Wil je uiteindelijk het trainen gaan oppakken? Dan kan je beginnen met bijvoorbeeld zit, poot en af (lig). Spreek af met wie je de hond opvoed wat de woorden en/of commando’s gaan worden. Zeker in het begin moet je niet drie verschillende termen voor het woord doen.

  • Wij hebben bijvoorbeeld het woord zit + met een vuist gebaar. Nu hoef ik vaak alleen mijn vuist te laten zien en ze gaat zitten! :).
  • Voor liggen hebben wij het woord af + dan wijzen wij vaak naar de grond of tikken met onze hand op de grond.
  • Voor poot zeggen we vaak poot/high five/boks en steken we onze hand of been uit en legt ze daar haar poot op 🙂

Tip 5

ALLERBELANGRIJKSTE TIP EVER

Beloon je hond ter aller tijden! Vooral in hun puppy tijd moet je ze belonen met een klein snoepje. Ga ze natuurlijk niet de hele dag door snoepjes geven, maar je weet wat ik bedoel! Nu geven wij Saar echt een snoepje als ze iets super knaps geeft gedaan. Voor ‘normale’ dingen geven we haar nu een aai over der bol of een dikke kus, hihi.

Tip 6

Deze tip is een beetje persoonlijk, maar misschien dat je in deze tip iets kan vinden. Ik zou in het begin een tuigje kopen in plaats van een nekband als riem. Als ze puppy zijn is alles nog best wel gevoelig en niet voldoende volgroeit. Ik voelde me daarom fijner als ik met een tuigje naar buiten ging. Maar alsnog, persoonlijke keuze!

Tip 7

Let op met botjes van huid. Saar heeft een tijdje geleden zo’n botje gehad en een stuk wat ze wilde doorslikken bleef vast zitten in der gehemelte. Super vervelend voor ze en kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Let hier mee op! Niet alleen met je puppy!

Tip 8

Als ze wat maandjes oud zijn is trainen zeker een verstandige keuze! Kies een hondenschool uit waar jij je prettig bij voelt. Ga lekker met ze trainen en wees hier consequent in. Niet 1 week gaan en vervolgens 3 weken missen :). Je hond moet, wat ik al zei, een routine krijgen. Dat geld ook voor trainen. Ga thuis ook lekker door met de oefeningen die je hebt gekregen bijvoorbeeld.

Tip 9

Volgens mij was ook dit een advies van onze fokster: Laat je hond in het begin niet teveel met andere honden spelen. Lekkere rustige loopjes. Ze vinden op straat lopen al indrukwekkend genoeg!

Tip 10

Zorg dat je alle kleine papiertjes, friemeltjes of gevaarlijke dingen van de grond of lage tafeltjes weg hebt en dat ook zo ook houd en er op let! Puppy’s vinden alles heel nieuwsgierig. Maar de ene hond bijt overal op en de andere hond doet er niks mee. Ook dit is iets om uit te zoeken, hihi.

Misschien wel het ena belangrijkste advies. Heb plezier en geniet van je hond! De tijd gaat enorm hard en ze worden heel snel groot. Geniet van ze!

Vond jij deze tips handig? Of heb jij nog meer tips voor anderen? Laat ze hieronder achter!

X Anne

-ENGLISH-

Nice that you get or have a puppy! Now, are you looking for how to get started? What useful tips are? I tell you about my experience when Saar was little! Do you enjoy reading along?

On January 7, 2018, I got my little Saar. Saar is a Golden Retriever now 2 years and 4 months young! But how did I make sure she doesn’t run away (sometimes happens;)) or that she listens when I say sit? I’m going to give you 10x tips about what you MUST know when you have or already have a puppy.

Puppy

Tip 1

Of course, when you come home you want to feel at home and safe. Then prepare your spot in the living room, for example. If you have/have bought a pillow or rug, put it down with some toys. This way you can put it on or play it as soon as your dog comes home!

Tip 2

Take it easy the first few days. At least that was the advice of our breeder. Small laps, because puppies cannot and should not yet walk the large/normal laps that they do later. We got Saar in the winter so I even had to take her outside in our jacket, put them on the grass and carry them back inside because it was simply too cold for her. So make no mistake that you suddenly do a lot with your dog. Take it easy, take your time and play with them!

Tip 3

When they sleep: LET THEM SLEEP! However cute they are, they need their sleep so badly !! It takes a lot of energy, in the beginning, to play and go out. So let them lie comfortably.

Bench

I think everyone does this and I think it is necessary, namely that if they sleep or fall asleep, your dog should be crated. So also during the day! In the beginning, they have to learn to sleep in the crate. They have to do that at night. So try to crate them when they go to sleep.

Of course, put a cloth in the crate, which is certainly not too thick. It is not pleasant for them. Of course, also add their water. I think we gave the food in the kitchen, where Saar still eats today. Do not let them eat from the ground with their container, but raise their container slightly. They can choke if they eat too low!

The first nights

You can lie with them for the first nights if you like that idea. We have also done it and is normal! Do put them in the crate, even if you sleep on a mattress. Do they squeak? This is normal during the first nights. Try not to give in and try to sleep. They tire naturally and eventually fall asleep. Everything costs them a lot of energy in the beginning, so beep too :).

Tip 4

Do you want to start with some simple training? That is certainly allowed. I recommend that you let your puppy get used to it for 2 weeks before you start asking a lot (in their eyes). Make them feel at home and get into a routine.

Do you want to start training eventually? Then you can start with, for example, sit, leg, and down (lying down). Agree with whom you are raising the dog what the words and / or commands will be. Certainly, in the beginning, you should not use three different terms for the word.

  • For example, we have the word sit + with a fist gesture. Now I often only have to show my fist and she sits down! :).
  • For lying down we have the word + then we often point to the ground or tap our hands on the ground.
  • For leg, we often say leg / high five / box and we put our hand or leg out and put her leg on it 🙂

Tip 5

KEY TIP EVER

Reward your dog at all times! Especially in their puppy time, you should reward them with a small treat. Of course, don’t give them sweets all day long, but you know what I mean! Now we give Saar a treat when she gives something super clever. For ‘normal’ things we now give her a pat over the head or a big kiss, hihi.

Tip 6

This tip is a bit personal, but you might find something in this tip. I would buy a harness at the beginning instead of a neckband as a leash. When they are puppies, everything is still quite sensitive and not fully grown. That’s why I felt better when I went out with a harness. But still, personal choice!

Tip 7

Watch out for bones of skin. Saar had such a bone a while ago and a piece she wanted to swallow got stuck in the palate. Super annoying for them and can also be dangerous. Pay attention to this! Not just with your puppy!

Tip 8

When they are a few months old, training is a wise choice! Choose a dog school that you feel comfortable with. Go train with them and be consistent in this. Don’t go for 1 week and then miss 3 weeks :). Your dog should, as I said, get into a routine. That also applies to the training. At home, continue with the exercises you have received, for example.

Tip 9

I think this was also a piece of advice from our breeder: Don’t let your dog play with other dogs too much at first. Nice and quiet runs. They find walking on the street impressive enough!

Tip 10

Make sure that you have all small papers, fries, or dangerous things off the ground or low tables, and keep them that way and pay attention! Puppies find everything very curious. But one dog bites everything and the other dog does nothing with it. This is also something to find out, hihi.

Perhaps the most important advice. Have fun and enjoy your dog! Time is going very fast and they grow very quickly. Enjoy them!

Did you find these tips useful? Or do you have more tips for others? Leave them below!

X Anne