Wat voor foto apparatuur heb ik?

Hi peepz, Zoals jullie weten ben ik een enorme fan van fotografie! Vandaag ga ik jullie vertellen met wat voor foto apparatuur ik foto’s maak! Aan het einde heb ik ook nog 3 foto tips! Lees je gezellig mee?

Foto’s maken, dat kan iedereen natuurlijk. Maar het is natuurlijk leuk en aantrekkelijkere voor je lezers als je goede en professionele foto’s hebt op je blog of website. Ik ga je in deze blogpost vertellen hoe je het best professionele foto’s kan maken met verschillend foto apparatuur!

Mijn camera

De body die ik gebruik is de Nikon D5600 met verschillende lenzen. De favo lens, en handigste ook, die ik gebruik is de 35mm lens van Nikon. Daar kan je scherpe foto’s mee maken in een korte afstand van je lens tot aan je onderwerp. Deze lens maakt met de juiste instellingen (diafragma) de achtergrond wazig en het onderwerp scherp! Super fijn voor portretten. 

Een andere lens die ik graag gebruik, omdat ik veel aan paarden en honden shoots doe, is de 70-200 lens. Die kan heel goed scherpte nemen in verre afstanden. Dus handig als je van actie fotografie houd! Vaak sta je er dan niet bovenop, maar heb je toch scherpe foto’s met diepte.

er is natuurlijk heel veel verschillende Foto apparatuur. Mijn eerste lens die ik had en nog steeds gebruik is de 18-200 lens van Tamron. Een super fijne lens als je net gaat beginnen met fotograferen. Hij is niet heel handig voor als je dingen van dichtbij wilt fotograferen, omdat je ten eerste dan niet veel diepte verschil hebt (achtergrond wat waziger dan het onderwerp).  En hij kan niet dichtbij fotograferen omdat die daar niet voor gemaakt is. Dus als je onderwerpen met wat afstand gaat of wilt fotograferen is dit een topper! 

Foto apparatuur

Iphone

Sommige foto’s maak ik ook af en toe gewoon met mijn iPhone. Dit hoort tot slot ook gewoon bij de foto apparatuur. Bijvoorbeeld de 12 outfit foto’s van de vorige blogpost is met een iPhone gemaakt :). Dit werkt ook prima als je geen camera hebt, alleen de kwaliteit word vaker minder. Ik heb zelf de iPhone xr, die werkt top!

Belangrijke punten voor goede kwaliteit foto’s

  • Scherpe foto’s
  • Niet te scherpe foto’s. Het word dat heel korrelig en pixerig.
  • Indien bewerkt (overbelichtend verminderen, kleur etc.)
  • Maak je foto’s interessant! (Achtergrond, bepaalde hoek, effect etc.)

3 tips voor jou:

Tip 1: 

De zonnekap is heel belangrijk. Deze houd net even je licht wat beter en krijg je geen rare lichtvlekken in je foto’s. Ook bied het je lens bescherming als je camera valt. Houd deze kap lekker op!

Tip 2:

Wat schuiner je foto’s nemen is super leuk! Waarom? Omdat je dan net wat beter een actie effect krijgt. Ook maakt het je foto’s interessanter vind ik. Dus fotografeer jij veel sporten? Houd je camera wat schuiner! Probeer het eens!

Foto apparatuur

Dit is natuurlijk niet actie, maar zo krijg je de foto wel wat levender! Ik vind het effect super leuk.

Tip 3:

Effecten en de juiste stand voor je camera is cruciaal van belang! Want maak jij portretten op de S stand, is dat niet heel handig, omdat dat juist is gemaakt voor bewegende foto’s. Auto is makkelijk, want die klapt de flitser uit wanneer je camera vind dat die licht nodig heeft. Maar kan je je licht en diafragma weer niet veranderen… Dit is dus super belangrijk! Dus als je portretteert gebruik dan een A stand of natuurlijk je Auto stand voor het gemak. Bij A kan je echt met de instellingen aan de slag, wat ik al schreef.

Over effecten: Dit is leuk voor als je zonsondergang gaat fotograferen, dierenportretten maakt of eten fotografeert. Kijk en probeer het maar eens op je camera! Meestal hebben de camera’s een effecten of scene knopje. 

Foto apparatuur

Deze foto is gemaakt met de zonsondergang effect! Het resultaat… 🙂

Als je het leuk vind kan je bij het kopje “Fotografie” wat shoots terug vinden. Neem gerust contact op voor meer informatie!

Dit was dan de blogpost over mijn verschillend foto apparatuur!

X Anne

                                   ENGLISH

Anyone can take photos. But of course, it is nice and more attractive for your readers if you have good and professional photos on your blog or website. I’m going to tell you in this blog post how you can best take professional photos and of course with what!

My camera

The body that I use is the Nikon D5600 with different lenses. The favo lens, and most useful, that I use is the 35mm lens from Nikon. You can take sharp photos with it in a short distance from your lens to your subject. With the right settings (aperture), this lens blurs the background and sharpens the subject! Super nice for portraits.

Another lens that I like to use because I do a lot of horse and dog shoots, is the 70-200 lens. It can take very good sharpness in far distances. So handy if you like action photography! Often you are not on top of it, but you still have sharp photos with depth.

The first lens that I had and still use is a Tamron’s 18-200 lens. A super nice lens if you are just starting to take pictures. It is not very useful if you want to photograph things up close, because first of all, you do not have much depth difference (background somewhat blurred than the subject). And he cannot photograph close because it was not made for that. So if you want to take subjects with some distance or want to photograph this is a winner!

iPhone

Sometimes I also take some photos with my iPhone. For example, the 12 outfit photos from the previous blog post were made with an iPhone :). This also works great if you do not have a camera, only the quality is often less. I own the iPhone xr, which works great!

Important points for good quality photos

  • Sharp photos
  • Not too sharp photos. It becomes very grainy and pixelated.
  • Edited your photos when needed (overexposure reduction, color, etc.)
  • Make your photos interesting! (Background, certain angle, effect, etc.)
    3 tips for you:

Tip 1:

The lens hood is very important. This keeps your light just a bit better and you don’t get any strange light spots in your photos. It also offers your lens protection if your camera falls. So keep this hood on!

Tip 2:

Taking your photos more skewed is super fun! Why? Because then you get a better effect. I also think it makes your photos more interesting. So do you photograph a lot of sports? Keep your camera tilted! Give it a try!

This is of course not an action photo, but this way you get the photo a little more alive! I really like the effect.

Tip 3:

Effects and the correct position for your camera is crucial! Because you make portraits on the S mode, that is not very useful, because it is made specifically for moving photos. Auto mode is easy because it pops up when the camera thinks it needs light. But you can’t change your light and aperture again … So this is super important! So if you are portraying use an A mode or of course your Auto mode for convenience. With A you can really get started with the settings, which I already wrote.

About effects: This is great for when you are going to photograph a sunset, take animal portraits or photograph food. Take a look and try it on your camera! Usually, most cameras have an effects or scene button.

This photo was made with the sunset effect! The result… 🙂

If you like it, you can find some shoots in the “Photography” section. Please contact us for more information!

X Anne