Hoe je je geest en lichaam kan opruimen

Lichaam en geest dag? Wat houd dat nou weer in? In deze blogpost vertel ik jullie (en geef ik tips) hoe je 1 dag in de week je lichaam en geest ready maakt en de week schoon en energievol in kan gaan. Alles lekker opruimen. Lees je gezellig mee?

Opruimen

Jezelf blij, schoon en geestelijk opgeruimd houden is erg belangrijk, geloof me! Je moet opruimen niet zien als letterlijk iets opruimen, maar iets spiritueler. Normaal ben ik niet heel “spiritueel” bezig, maar ik geloof als je af en toe wat meer op jezelf let en jezelf “verwend” en dus opruimt je een betere jij krijgt. Ik ben hier sinds kort achter gekomen dat ik dit dus vaak op zondag doe. Ik douche dan uitgebreid, scheren (benen op zondag, want ik vind dat een rot klus, maar je voelt je wel schoon :)), maskertje op, gezicht goed verzorgen, lichaam scrubben en lekker oliën. Maar niet alleen me verzorgen, maar ook een boek, meditatie of schrijven. Kortom veel “opruimen”

Nu hoor ik je al denken: An, hier heb ik toch helemaal geen tijd voor? Jawel, die heb je wel alleen moet je die creëren/vrijmaken. Hoe doe je dat? 

To do

Dat doe je door een to-do lijst te maken van wat je die week moet doen en waar je ook van weet dat je het af gaat krijgen die week. Maak deze lijst dan ook op zondag. Waarom zondag? Omdat je dat je maandag met een nieuwe to-do lijst kan beginnen. Ik raad dan ook aan om je “Clean day” van jezelf op zondag te plannen. Door de weeks kan ook als je met werk of andere dingen zit, maar ik raad zondag aan.

Door middel van die to-do lijst doe je elke dag of een paar dagen (als je een kleine lijst hebt) wat todo’s en zorg je dat je alles, voor je uitgekozen dag, af hebt en zondag je kan richten op dingen waar je zen van word. Zoals dat boek waar je al een maand aan probeert te beginnen. Of die work-out die je graag wilt doen. Want ook dat is een super middel om tot rust te komen en nergens even aan te denken. (Ik zal nog een aparte blogpost maken over sporten en geest, no worries)

Voor het overzicht zet ik alles even op een rijtje voor jullie wat je allemaal op zo’n Lichaam en Geest Opruim Dag kan gaan doen!

Verzorging

Jezelf “verzorgen” is een belangrijk onderdeel om je fijn in je vel te voelen en fris te beginnen. Een maskertje en srcubje zijn dan ook niet overbodig 🙂 Neem een lekkere lange douche of bad. Pak je oude scrub en olie er weer eens bij (of koop een nieuw lekker setje van de Rituals :)). Sop je hele lichaam dan ook lekker in! Na het douchen is het ook belangrijk om je lichaam de laatste verzorging te geven. Een extra lange tandenpoets beurt, gezichtsverzorging, Body cream en maskertje is een aanrader. Maar ook door je nagels te knippen of vijlen kan je je weer fris voelen.

Mindset

Opruimen, opruimen en nog eens opruimen. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van je ME opruim dag. Leg je telefoon eens weg of kijk je serie en leg hem een half uurtje/uurtje voordat je gaat slapen weg. En pak eens een boek! Lekker opruimen daarboven! Er bestaan nu zoveel leuke boeken. Hou je nou niet zo van lezen, maar vind je het heelijk om tot rust te komen met je geest en jezelf? Ga lekker mediteren! Mijn favo apps voor mediteren zijn: Mindfulness en Insight Timer. Heel makkelijk te gebruiken en er staan tijden aangegeven, zo weet je precies hoe lang je meditatie duurt.

Sporten

Als jullie me volgen op Instagram, heb je kunnen zien dat ik een paar weekjes geleden op Texel was. Daar ben ik begonnen met home work-outs. Via de Nike Training app doe ik verschillende oefeningen. Er staan oefeningen op waar je materialen voor nodig hebt, maar ook heel veel zonder! Super handig en ik ben er onwijs tevreden mee. Omdat ik mijn buikspieren aan het trainen ben (de rest van het lichaam ook:), merkte ik na een paar keer trainen dat materialen handig waren. Ik ben toen met mijn moeder naar de Action geweest en heb daar een matje gekocht, 2 gewichten van 2 kg en wat rek elastieken. De prijzen vielen natuurlijk super mee en de materialen wederom tevreden mee! Ik probeer 2/3 x per week naar de sportschool te gaan en verder 2x per week thuis work-outs te doen. Na het sporten voel ik me fit en zen, daar draait het om! Ik heb het gevoel dat ik na het sporten in mijn hoofd leeg ben en ben wezen opruimen.

To do Lijstje

We hadden het er net al even over, maar en to-do lijstje is super handig en fijn voor de geest om het opgeruimd te houden daarboven. Als je je opruimdag op zondag houd, is zondag ook de dag dat je je lijstje maakt voor de aankomende week. Heb je je opruimdag op woensdag bijvoorbeeld, maak je hem op woensdag en zorg je dat je dinsdag de week daarna klaar bent met je todo’s. Zet alleen dingen in je lijstje die je ECHT afkrijgt. Ik kan het niet genoeg zeggen, want het is belangrijk! Omdat? Je niet op je opruimdag allemaal dingen nog moet gaan doen die je “stress” veroorzaken. Hou jij bijvoorbeeld van schrijven en word je daar super zen van? Moet je nog een opdracht doen voor school, dan kan je dat prima op je opruimdag doen. Het geld alleen voor werkjes die je liever niet doet op je opruimdag.

Koop of zoek een schriftje waar je je opruim todo’s kan opschrijven. Lekker overzichtelijk! Ben je nou wat digitaler ingesteld, heb ik een hele handige app voor je, namelijk: Asana. De app is in het Engels, maar goed te begrijpen. Aanradertje!

Ik heb een blogpost geschreven voor meer rust in je hoofd

Dus ga lekker aan de slag met je mind opruimen. Je voelt je daarna vrijer en stukke beter.

Voor vragen kan je me altijd een dm of mailtje sturen!

x Anne

 

-ENGLISH-

Mind and body day? What does that mean? In this blog post, I tell you (and I give tips) how to clean up your body and mind 1 day a week and to start the week clean and full of energy! Do you enjoy reading along?

Cleaning

Keeping yourself happy, clean and mentally tidy is very important, believe me! Normally I am not very “spiritual”, but I believe if you occasionally pay more attention to yourself and “spoiled” yourself and so you will get a better you. I recently found out that I often do this on Sundays. I shower extensively, shave (legs on Sunday, because I think that is a bad job, but you feel clean :)), put on a mask, take good care of the face, exfoliate the body and oil well. But not only take care of me, but also a book, meditation or writing.

Now I hear you thinking: An, I don’t have time for this, do I? Yes, you do have it, but you have to create/release it. How do you do that?

To do

You do that by making a to-do list of what you have to do that week and what you also know that you are going to get it done that week. Make this list on Sunday. Why Sunday? Because you can start a new to-do list on Monday. I recommend planning your “Clean day” of yourself on Sunday. During the week it is also possible if you have work or other things, but I recommend Sunday.

Through that to-do list, you do some todos every day or a few days (if you have a small list) and make sure that you have finished everything for your chosen day and that you can focus on things where you zen of word. Like that book, you’ve been trying to get started on for a month. Or that workout you would like to do. Because that is also a great way to relax and not think about anything. (I will make a separate blog post about sports and mind, no worries)

For the overview, I will list everything for you what you can do on such a Body and Mind Clearing Day!

Care

“Taking care of yourself” is an important part of feeling good and starting fresh. A mask and scrub is therefore not superfluous 🙂 Take a nice long shower or bath. Grab your old scrub and oil again (or buy a new nice set from the Rituals :)). Soak in your whole body! After showering, it is also important to give your body the final care. An extra-long toothbrush, facial care, body cream, and mask is recommended. But also by cutting or filing your nails, you can feel fresh again.

Mindset

This is perhaps the most important part of your ME cleanup day. Put your phone away or watch your series and put it away for half an hour/hour before you go to sleep. And grab a book! There are now so many nice books. Do you not like reading, but do you find it very relaxing to relax with your mind and yourself? Go and meditate! My favorite apps for meditation are Mindfulness and Insight Timer. Very easy to use and times are indicated, so you know exactly how long your meditation lasts.

Sports

If you follow me on Instagram, you can see that I was on Texel a few weeks ago. There I started with home workouts. I do various exercises via the Nike Training app. There are exercises for which you need materials, but also a lot without! Super handy and I am very happy with it. Since I’m working out my abs (the rest of the body too :), after a few times of training, I found materials to be helpful. I then went to the Action with my mother and bought a mat there, 2 weights of 2 kg and some stretch elastics. The prices were of course not too bad and the materials once again satisfied! I try to go to the gym 2/3 times a week and do workouts at home twice a week. After exercise I feel fit and zen, that’s what it’s all about!

To-do List

We just talked about it, but a to-do list is super handy and good for the mind to keep it tidy up there. If you keep your clean-up day on Sunday, Sunday is also the day that you make your list for the upcoming week. For example, if you have a clean-up day on Wednesday, make it on Wednesday and make sure that you finish your todos on Tuesday the week after. Only put things in your list that you REALLY get rid of. I can’t say it enough because it is important! Because? You don’t have to do all the things that cause you “stress” on your clean-up day. For example, do you like writing and it makes you super zen? If you still have to do an assignment for school, you can do that on your clean-up day. The money only for jobs that you prefer not to do on your cleanup day.

Buy or find a notebook where you can write down your todos. Nice and clear! If you are a bit more digital, I have a very handy app for you, namely: Asana. The app is in English, but easy to understand. Recommended!

For questions you can always dm me of email me!

x Anne