Hoe promoot je je blogpost? #Blogwithme

Goed en met een doel je blogpost promoten, klinkt makkelijk maar valt nog tegen… Hoe promoot je nou je blogpost? Dat lees je hier!

Naast een sterk stuk schrijven, is promoten het allerbelangrijkste. Ooit gehoord van de 80/20 regel? Het houd in dat je 20% van je tijd creëert en 80% promoot en je blogpost dus de wereld in brengt. De balans vinden is daarom ook een kunst. Je wilt namelijk niet spammen, maar mensen erop attenderen dat iets online staat. Je hebt verschillende social media kanalen om je blogpost bekend te maken:

Facebook (groepen)

Facebook groepen zijn super handig en makkelijk te gebruiken. Zoek naar blogger of influenceer groepen waar je je blogpost link mag delen. Daar moet je goed op letten! Lees goed waar de groep voor bedoeld is, je wilt namelijk niet een slechte indruk achterlaten als je iets gaat posten wat niet helemaal de bedoeling is.

Hoe maak je een bericht in een Facebook Groep?

Ga naar je groep en klik op nieuw bericht/schrijf iets. Plak vervolgens de url van je blogpost in het bericht en type je verhaaltje erbij. Simpel is dat! Zorg dat je een kort en pakkend verhaaltje hebt. Leuke emoji’s maken het vaak wat vrolijker en leuker, maar doe er niet meer dan 2. Mensen worden overrompeld en lezen vaak niet verder. Met een pakkend verhaaltje van max 5 zinnen, ga je zien dat je blogpost meer weergaven krijgt. Zorg ook dat je blogpost een niet te lange titel heeft. 5 á 6 woorden is genoeg. Meer ‘schrikt’ mensen ook af.

Een voorbeeld van een verhaaltje van mij:

L⃨i⃨c⃨h⃨a⃨a⃨m⃨ e⃨n⃨ G⃨e⃨e⃨s⃨t⃨ O⃨p⃨r⃨u⃨i⃨m⃨ D⃨a⃨g⃨!🌛 De naam van de nieuwe blogpost die nu online staat! Ik wilde deze heel graag met jullie delen, omdat we soms vergeten onszelf op nummer 1️⃣ te zetten. Hoe doe je dat? Dat lees je nu op travelanlong.com📱 X

Pinterest

Pinterest kan een enorme verkeer inkomst zijn. Hoewel ik het zelf nog niet zo heel goed onder de knie heb, komt mijn op nummer 2 van verkeer bij mij van Pinterest. Hoe doe ik dat? Duidelijke en aantrekkelijke pins maken. Ik doe dat met de app Canva. Je kan dan voor de Pinterest optie klikken en je hoeft hem alleen maar te ontwerpen. Van lettertypen tot illustraties kan je op Canva doen. Track je pins welke opmaken het goed deden en welke minder!

 

Instagram

Instagram is een perfect platform om jou blogposten te delen. Via stories, posts of IGTV kan je je post promoten. Stories doen voor mij het beste, omdat deze tijd foto’s steeds verder verdwijnen en mensen ze haast niet meer tegen komen op hun beginscherm. Voor “grote” blogposten geef ik dan wel een post, maar zorg dat ik hem dan goed promoot in me verhaal/story. Gebruik in je post 5 á 10 hashtags. Ga voor jezelf na, welke hashtags hebben de meeste invloed op deze post en blogpost. Zorg ook weer dat je een leuk verhaaltje bij je post schrijft. Je volgers zien honderden foto’s voorbij komen per dag en dan juist moet jou post opvallen!!!

Als je er voor kiest om stories actief te gebruiken, zorg dat je dan altijd een linkje in je bio staat en je stories leuk opmaakt! Wil je weten hoe je dat doet? Ga naar mijn Instagram en klik op de highlight IST. Dat is een serie waar ik leuke filmpjes maak hoe je je stories leuk kan opmaken!

Twitter of Bloglovin

Wat we nu allemaal besproken hebben over hoe je moet opmaken, je verhaaltje, wat wel te doen en niet kan je ook nog gebruiken bij Twitter en Bloglovin. Ik gebruik deze apps bijna nooit, maar kunnen een goede verkeersbron zijn. Als je het maar juist aanpakt, zoals hier boven allemaal besproken!

GROOTSTE TIP VAN HET HELAL OVER PROMOTEN:

Track je bezoekers!!!

Waarom? Zo weet je wie je bezoekers zijn en weet je voor wie je schrijft en promoot. Via Google Analystics kan je alles beheren. Gebruik je ook WordPress? Download de WP app en kijk bij statistieken. Daar kan je zien van welke links je bezoekers komen en uit welk land ze bijvoorbeeld komen. Maar het belangrijkst is dat je kan zien welk bericht hoeveel weergaven krijgt. Kijk daar naar en schrijf daar naar en je gaat verbetering zien!.

Ik heb ook een blogpost geschreven over hoe je een eigen blog begint!

 

-ENGLISH-

Promoting your blog post well and with a purpose sounds easy but is still disappointing … How do you promote your blog post? You can read that here!

In addition to a strong piece of writing, promoting is the most important thing. Ever heard of the 80/20 rule? It means that you create 20% of your time and promote 80% and thus bring your blog post out into the world. Finding the balance is therefore also an art. You don’t want to spam, but point out to people that something is online. You have several social media channels to publish your blog post:

Facebook (groups)

Facebook groups are super handy and easy to use. Search for bloggers or influence groups where you can share your blog post link. You have to pay attention to that! Read carefully what the group is intended for because you do not want to leave a bad impression if you are going to post something that is not quite the intention.

How do you make a message in a Facebook Group?

Go to your group and click on new message / write something. Then paste the URL of your blog post in the post and type your story. Simple as that! Make sure you have a short and catchy story. Fun emojis often make it a bit happier and more fun, but don’t do more than 2. People are caught off guard and often stop reading. With a catchy story of max 5 sentences, you will see that your blog post gets more views. Also, make sure your blog post has a title that is not too long. 5 to 6 words is enough. More ‘scares’ people off too.

An example of a story from me:

Body and Mind Cleaning Day!🌛 The name of the new blog post now online! I wanted to share it with you because sometimes we forget to put ourselves at number 1️⃣. How do you do that? You can now read that on travelanlong.com📱 X

Pinterest

Pinterest can be a huge traffic revenue. Although I have not mastered it very well myself, my number 2 traffic comes to me from Pinterest. How do I do that? Create clear and attractive pins. I do that with the Canva app. You can then click on the Pinterest option and you just have to design it. You can do everything from fonts to illustrations on Canva. Track your pins which formats did well and which less!

Instagram

Instagram is a perfect platform to share your blog posts. You can promote your post via stories, posts or IGTV. Stories do best for me because these days photos are disappearing more and more and people hardly come across them on their home screen. I do give a post for “big” blog posts, but make sure I promote it well in my story. Use 5 to 10 hashtags in your post. Find out for yourself which hashtags have the most influence on this post and blog post. Also, make sure you write a nice story with your post. Your followers see hundreds of photos per day and then your post should be noticed !!!

If you choose to actively use stories, make sure you always have a link in your bio and make your stories fun! Do you want to know how to do that? Go to my Instagram and click on the highlight IST. That is a series where I make nice videos on how you can make your stories fun!

Twitter or Bloglovin

What we have all discussed now about how to format, your story, what to do and what you can not use at Twitter and Bloglovin. I hardly ever use these apps but can be a good traffic source. As long as you get it right, as all discussed above!

BIGGEST TIP FROM THE HALL ON PROMOTING:

Track your visitors !!!

Why? This way you know who your visitors are and you know for whom you write and promote. You can manage everything via Google Analytics. Do you also use WordPress? Download the WP app and look at statistics. There you can see which links your visitors come from and which country they come from, for example. Most importantly, you can see which message gets how many views. Look at that and write to it and you will see improvement!

I also wrote a blogpost about how you can start a blog!