Hoe krijg je meer verkeer van Pinterest?

Hoe pak je pinterest aan? Hoe trek je publiek? Hoe maak je je pin zo dat mensen op je foto klikken? Ik ga jou dat vandaag vertellen! Lees je gezellig mee?

Hee peepz! Leuk dat je deze blogpost leest. Vandaag ga ik jullie mijn Pinterest tips vertellen. En geloof me, die wil je weten als je jou game in de Pinterest wereld wilt verbeteren!

Pinterest is mijn tweede beste verkeerstrekker om het zo maar eens te zeggen. Door de pins die ik maak en waar ik mijn website aan link, vinden mensen mijn blog en lezen ze mijn blogposten. Wat hopelijk weer leid dat ze doorlinken naar andere blogs. 

Tips

1. Kies het juiste formaat voor je pins

(verticale pins doen het het beste)

2. Neem een foto als achtergrond en vervaag hem of neem een rustige kleur of wit. 

3. Neem een kleuren palet van maximaal 3 kleuren. 

Mijn kleuren zijn meestal licht oranje/roze, zwart en wit.

4. Gebruik verschillende lettertypen. 

Dat maakt het juist heel speels en je pins aantrekkelijk. Gebruik hier ook maximaal 3 verschillende lettertypen. Bijvoorbeeld iets dik gedrukts, een dun lijntje en een sierlijk font. 

5. Maak duidelijke graphics. Daarmee bedoel ik houd de pins overzichtelijk en leesbaar. 

6. Zoek de juiste woorden op.

Nu zal je vast denken, woorden? Als je Pinterest traffic opzoekt in Pinterest komt er daaronder een balk met andere woorden te zien. Dat zijn de woorden die nu goed scoren op Pinterest. Ik kijk hier niet elke dag naar, maar meestal 1 keer per week.

7. Pas de woorden toe.

Ga de woorden nu toepassen in de titel en de beschrijving van je pins bij het “uploaden” in pinterest. 

8. Maak een duidelijke titel.

Puur waar jou pin over gaat in een paar woorden, geen hele zinnen. Dat doe je namelijk bij je beschrijving.

9. Maak een goede beschrijving 

Maak er zeker geen heel verhaal van, maar weer in een paar zinnen meer diepgang van je pin. Zorg op het einde voor een Call to Action. Daarmee wordt bedoelt de lezer aan te sporen om iets te doen. 

Zoals:

  • Lees je gezellig mee?
  • Klik nu op de pin om meer te weten!
  • Wil je de … (tips) weten? Klik op de pin!

10. Gebruik hashtags

Iets wat een een hele goede weg kan zijn voor meer verkeer naar je website of blog! Gebruik hashtags van de woorden waarvan je wist die nu populair zijn en woorden die bij je pins passen. Gebruik zeker niet meer dan 10 hashtags!!! 

11. Link je blog of website

Zo, laatste tip van vandaag. Link NATUURLIJK je website, blog of Instagram of whatever account bij je pin! 

PRO TIP: Gebruik de hashtags, beschrijving, titel en link die ook echt bij je pins passen en horen. Mensen vinden het niet leuk om misleid te worden en keren niet terug naar je account! 

Voorbeeld van een goede pin van mij die verkeer trekt:

Pinterest

Zo ik hoop dat je veel aan de tips hebt! Heb jij nog meer tips voor de andere lezers? Laat ze hieronder weten. 

Meer weten over blogposten die over Business gaan? Klik in het menu op Business en je vind meer 🙂 

X Anne

-ENGLISH-

How do you approach Pinterest? How do you attract an audience? How do you make your pin so that people click on your photo? I’m going to tell you that today! Do you enjoy reading along?

Hey peepz! Nice that you read this blog post. Today I am going to tell you my Pinterest tips. And trust me, you want to know if you want to improve your game in the Pinterest world!

Pinterest is my second best traffic puller so to speak. Because of the pins I make and where I link my website, people find my blog and read my blog posts. Which hopefully leads them to link to other blogs.

Tips

1. Choose the right size for your pins (vertical pins do best)

2. Take a photo as a background and blur it or take a calm color or white.

3. Take a color palette of up to 3 colors.

My colors are usually light orange/pink, black and white.

4. Use different fonts.

That makes it very playful and your pins attractive. Also, use up to 3 different fonts here. For example, something thick printed, a thin line, and a graceful font.

5. Create clear graphics. By that I mean to keep the pins clear and legible.

6. Look up the right words.

Now you will probably think, words? If you look up Pinterest traffic in Pinterest, a bar with other words will appear below it. Those are the words that now rank well on Pinterest. I don’t watch this every day, but usually once a week.

7. Apply the words.

Now apply the words in the title and description of your pins when uploading in Pinterest.

8. Make a clear title.

Pure what your pin is about in a few words, not whole sentences. You do that in your description.

9. Make a good description

Do not make it a whole story, but again more depth of your pin in a few sentences. Provide a Call to Action at the end. This means encouraging the reader to do something.

For example:

  • Do you enjoy reading along?
  • Click on the pin now to know more!
  • Do you want to know the … (tips)? Click the pin!

10. Use hashtags

Something that can be a very good way for more traffic to your website or blog! Use hashtags of the words you now know are popular and words that match your pins. Do not use more than 10 hashtags !!!

11. Link your blog or website

So, last tip today. OF course link your website, blog, or Instagram or whatever account with your pin!

PRO TIP: Use the hashtags, description, title, and link that fit and belong to your pins. People don’t like to be tricked and don’t return to your account!

Example of a good pin of mine that draws traffic:

Pinterest

So I hope you find the tips useful! Do you have any more tips for the other readers? Let them know below.

Want to know more about blog posts about Business? Click on Business in the menu and you will find more 🙂

X Anne