Hoe kan je efficiënt en georganiseerd plannen?

Hoe kan je efficiënt en georganiseerd plannen? Met deze tips kan jij vooruit en zo aan de slag met goed plannen! Lees je gezellig mee?

Goed plannen blijft lastig. Ook voor mij! Maar ik blijf mezelf aan een aantal punten herinneren. Voordat ik die tips deel met jullie, zeg ik wel dat iedereen anders plant. Maar ik hoop zeker dat je iets aan de tips hebt en ze zo kan toepassen!

plannen

1. Maak het jezelf niet te moeilijk.

Ga niet te ver in het plannen. Plan de afspraken en dingen die je 100% weet en waarvan je ook echt weet dat ze doorgaan. Ga je nou al je ideeën opschrijven in die planning, word het druk en onoverzichtelijk, en dus moeilijk voor jezelf.

2. Gebruik één soort kleur pen.

Dit hoeft natuurlijk niet, maar voor de perfectionistische mensen onder ons is dit heel fijn en werkt het goed. Je hebt namelijk een goed overzicht met één bepaalde kleur pen. Als ik namelijk twee kleuren gebruik, haak ik sneller af van mijn planning op één of andere manier… Het is natuurlijk helemaal jou planning, maar het kan een handige tip zijn.

3. Koop een fijn voormaat boekje dat je gelijk aantrekt.

Ik heb zelf altijd een planner van de Hema. Dit jaar hadden ze een super leuke met bladeren. De voorkant trok mij gelijk aan. Dat is iets super belangrijks. Want vind jij de voorkant of überhaupt het hele boek(je) al niet leuk? Dan heeft het vaak geen zin en doe je er niks mee. Koop dus een boek(je) wat een goed voormaat is en wat jou aantrekt! 

4. Neem een planner die tijden heeft.

Ook dit is helemaal jou smaak, maar wat super fijn is is als een planner tijden heeft. Ik heb heel vaak een planner met alleen de dag, datum en lijntjes gehad en merkte dat ik niet zoveel ermee deed. Nu ik een planner heb met alle uren, merk ik dat ik echt doelgericht plan en ook sneller mijn dingen nakom. 

5. Gebruik markers

Markers, iets waar ik zo van kan genieten als een perfectionist :). Planners/agenda’s hebben vaak ook een paar bladzijden met noties. Maak daar een legenda met kleuren voor wat wat is. Bijvoorbeeld groen voor school, roze voor werk etc. Ik gebruik de markers van stabilio. Aanrader!

6. Gebruik post-it’s 

Heb je extra informatie voor een afspraak of iets wat je moet doen? Plak er een post-it bij en dan is het toch overzichtelijk en niet rommelig! 

7. Werk met duidelijke afkortingen.

Een hele tekst als afspraak in je planner? Gebruik afkortingen die je ook echt onthoud 🙂 Super handig en overzichtelijk! Ik gebruik bijvoorbeeld Social Media als SM en Blogpost als BP. 

8. Weg gooi bare planner?

Ik heb er zelf ééntje voor jullie gemaakt! Met de content planner plan je alles in met betrekking tot je business en social media! Je kan de planner elke keer opnieuw uitprinten of heel veel tegelijk uitprinten en ze verzamelen in een map bijvoorbeeld! Super handig en ik gebruik hem ook voor mijn Pinterest en Instagram posts! Maak plannen makkelijk!

9. Gebruik van die gekleurde plakkertjes.

Volgens mij kan je ze nog steeds bij de Action en Hema vinden. Van die gekleurde plakkertjes die je kan gebruiken als een soort boeken legger, maar dan voor je planner. Zo weet je gelijk de juiste week open te slaan! Ook kan je ze gebruiken als geheugensteuntje voor je afspraak of een let op-je!

10. Houd het bij en update je planner.

Nu komt het moeilijkste van allemaal. Houd je planner bij en kijk er regelmatig op een dag in wat je allemaal moet doen. Voor vergeetachtige mensen is het super handig om zo je dag te beginnen met het opschrijven van je to-do’s, afspraken, social media of blogposts bijvoorbeeld. Update je planner aan het einde van de week om zo te weten wat er de volgende week te doen staat. Je zal in de eerste paar keren het misschien wat lastig vinden, maar geloof me het plannen wordt makkelijker!

Dit waren mijn tips voor doelgericht en efficiënt plannen! 

Je kan mijn Content Planner hier downloaden in het Nederlands en Engels! 

Heb jij hem gedownload? Tag mij erin op Instagram of Facebook, dat zou ik heel leuk vinden om te zien! 

Heb jij nog tips met betreft plannen? Deel ze hieronder voor de andere lezertjes! 

X Anne 

-ENGLISH-

How do you plan efficiently and organized? With these tips, you can get ahead and get started with good planning! Do you enjoy reading along?

Good planning remains difficult. Also for me! But I keep reminding myself of a few points. Before I share those tips with you, I say that everyone plans differently. But I am also sure that the tips are useful to you and that you can apply them!

plannen

1. Don’t make it too hard on yourself.

Don’t go too far into planning. Plan the appointments and things that you know 100% and that you know will continue. Are you going to write down all your ideas in that planning, it will become busy and cluttered, and therefore difficult for yourself

2. Use one type of color pen.

Of course, this is not necessary, but for the perfectionist people among us, this is very nice and works well. You have a good overview of one specific color pen. Because if I use two colors, I quit my planning in one way or another … It is of course entirely your planning, but it can be a handy tip.

3. Buy a nice pre-made booklet that you put on right away.

I always have a planner from Hema. This year they had super fun with leaves. The front attracted me immediately. That is something very important. Because do you not like the front of the whole book (you) at all? Then it often makes no sense and you do nothing with it. So buy a book (you) which is a good size and what attracts you!

4. Take a planner that has time.

This is also entirely your taste, but what is super nice is when a planner has time. Very often I’ve had a planner with only the day, date, and lines and found that I didn’t do much with it. Now that I have a planner with all the hours, I notice that I plan purposefully and also do my things faster.

5. Use markers

Markers, something that I enjoy as a perfectionist :). Planners/calendars often also have a few pages of notes. Make a legend there with colors for what is what. For example green for school, pink for work, etc. I use the markers from stabilio. Recommended!

6. Use post-it

Do you have extra information for an appointment or something to do? Stick a post-it on it and then it is clear and not messy!

7. Work with clear abbreviations.

A whole text as an appointment in your planner? Use abbreviations that you remember 🙂 Super handy and clear! For example, I use Social Media as SM and Blogpost as BP.

8. Disposable planner?

I made one for you myself! With the content planner, you plan everything related to your business and social media! You can print the planner every time or print a lot at a time and collect them in a folder for example! Super handy and I also use it for my Pinterest and Instagram posts!

9. Use of those colored stickers.

I think you can still find them at the Action and Hema. Of those colored stickers that you can use as a kind of bookmark, but for your planner. This way you immediately know how to open the right week! You can also use them as a reminder for your appointment or watch out for you!

10. Keep track and update your planner.

Now the hardest of all comes. Keep your planner up to date and regularly check what you need to do. For forgetful people, it is super useful to start your day by writing down your to-do’s, appointments, social media, or blog posts for example. Update your planner at the end of the week to find out what to do next week.

These were my tips for targeted and efficient planning!

You can download my Content Planner here in Dutch and English!

Did you download it? Tag me in it on Instagram or Facebook, I would love to see that!

Do you have any tips? Share them below for the other readers!

X Anne