Hoe je hashtags gebruikt op Social media

Hoe gebruik je hashtags en ook waar zet je deze nou in hemelsnaam neer? Ik ga het je vertellen. Lees je gezellig mee?

Naar aanleiding van de blogpost over keywords, die heel goed beviel bij jullie, wilde ik graag een vervolg maken. Namelijk hashtags! Mensen halen de twee nog wel eens door elkaar, maar er zit een duidelijk verschil in. Wil je eerst weten hoe je keywords gebruikt? Ga dan even hier heen. Nu je weet hoe keywords in elkaar zitten en hoe je ze moet gebruiken gaan we door naar hashtags! Hashtags zijn een goede manier om gevonden te worden op Social media. Waarom? Mensen zoeken op bepaalde woorden om inspiratie op te doen of om andere mensen te vinden. Jouw ideale kans om daar gebruik van te maken.

We gaan in deze blogpost de volgende platformen bespreken: Instagram & Pinterest. Ik vind deze platformen een super manier om meer bezoekers naar je blog, Instagram of website te halen. Maar hoe doen we dat? Door middel van hashtags! 

Instagram

Hoe gebruik je hashtags op Instagram? Super makkelijk en simpel als je je weg erin gevonden hebt. Instagram bied jou een hele mooie kans om via hashtags gevonden te worden. Wel als je de juiste hashtags gebruikt en vind. Het heeft namelijk geen zin om bij een zomer foto de hashtag #winter neer te zetten. Mensen zijn daar niet naar opzoek. Ze willen juist jouw foto vinden onder de hashtag #summervibes bijvoorbeeld.

Nu zal je denken, iedereen zal vast die hashtag onder zijn of haar foto hebben staan. Ja dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Het heeft vaak dan ook geen zin om die hashtag erbij te zetten. Je kan het doen (ik doe het ook 80% van de keren). Maar je kan het beter specifieker maken. Bijvoorbeeld #dutchsummervibes of #thursdaysummervibes. Zo ben je iets specifieker en heb je sneller kans dat je foto bovenaan de feed komt bij die hashtags. Als je een hashtag zoekt kan je aan de rechterzijde zien hoeveel foto’s met die hashtags geplaatst zijn. 

Maar An, hoeveel hashtags moet ik dan in vredesnaam gebruiken? Dat ligt helemaal aan jou en je stijl. Ik zet nu nog mijn hashtags onderaan mijn caption neer. Ik wil dat eigenlijk in een reactie gaan doen. Dat staat netter en opgeruimder. Het maakt in dat geval niks uit voor je bereik. Ik gebruik ongeveer 15 hashtags per foto, maar je kan er ook gerust 30 neerzetten. Wees creatief! Pak een notitie blokje of je telefoon en ga allemaal hashtags verzinnen die bij jou doelgroep en content past. Bepaal dan per foto welke hashtags je gaat gebruiken. 

TIP: Kopiëren en plakken! Scheelt enorm veel tijd.

Nu je de hashtags hebt gevonden en gaat toepassen, zorg er dan ook voor dat je de beste 5 hashtags volgt. Heel simpel: zoek de hashtag op en klik simpelweg op volgen. Mensen die jou volgen en ook die hashtags gebruiken, zien jouw naam erbij staan en krijgen weer een reminder dat je ook bestaat op de gram 🙂 Gebruik de hashtags niet bij elke post keer op keer. Instagram kan dat als een soort van spam gaan zien. Maar daar komt je lijstje van pas om zo verschillende hashtags te zetten bij foto’s!

Nu hoef je niet alles hashtags te gebruiken in je berichten. Je bio is ook een hele goede manier om gevonden te worden. Check mijn insta voor een voorbeeld! Naast berichten en bio kan je als laatste ook story’s gebruiken. Zet in je story wat hashtags, super handig! Wil je ze verbergen? Michelle van Laar kwam met een hele handige tip: heb je een zwarte achtergrond? Zet dan bijvoorbeeld de hashtags in die kleur en zo vallen ze niet op. Tip van flip :).

Pinterest

*Pinterest geeft niet veel meer waarde aan hashtags. Nu kan je die hashtags wel gaan omzetten in keywords (zoekwoorden). Lees mijn post over keywords voor meer informatie! 😉

Oh heerlijk Pinterest! Uren lang inspiratie opdoen naar haarstijlen of interieur. Of zoeken naar tips voor social media! Ja, maar weet je hoe jij die pins te zien krijgt als jij op “orange interieur” zoekt? Door middel van HASHTAGS! Het zijn gouden sleutels die hekjes. Gebruik ze alsjeblieft, want je gaat verschil zien op een gegeven moment. 

Zet hashtags, net zoals op Instagram, in je bio en naam. Heel veel mensen doen het en je word zo veel sneller gevonden. Naast bio en naam heb je natuurlijk ook je pins die je plaatst. Doe dat regelmatig in de week om überhaupt vooruitgang te zien. Zet in de omschrijving van je pins een kort stukje waar je pin en je blogpost bijvoorbeeld over gaat en zet onderaan je tekst wat hashtags. Ik doe op Pinterest niet meer dan 10 hashtags. Ook kan je hier zien hoeveel pins met die hashtags gebruikt zijn. Wees hier dus ook creatief met je hashtags. Pas weer relevante hashtags toe. 

Het lijstje met hashtags wat je als het goed is gemaakt hebt bij Instagram, is natuurlijk ook weer super handig om Pinterest te gebruiken. Kijk mij mijn Pinterest om wat voorbeelden te zien :). 

Dit waren mijn tips voor hashtags op Instagram en Pinterest. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Heb je vragen? Zet hem in de comments beneden!

Meer lezen over business? Ga dan even hier naar toe!

X Anne 

-ENGLISH-

How do you use hashtags and where the hell do you put these? I’m going to tell you. Do you enjoy reading along?

In response to the blog post about keywords, which I liked very much, I wanted to make a follow-up. Namely hashtags! People sometimes confuse the two, but there is a clear difference. Do you want to know how to use keywords first? Then just go here. Now that you know how keywords work and how to use them, we’ll move on to hashtags! Hashtags are a good way to be found on Social media. Why? People search for certain words to find inspiration or to find other people. Your ideal opportunity to use it. In this blog post we will discuss the following platforms: Instagram & Pinterest. I think these platforms are a great way to get more visitors to your blog, Instagram, or website. But how do we do that? Through hashtags!

Instagram

How do you use hashtags on Instagram? Super easy and simple when you have found your way around. Instagram offers you a great opportunity to be found via hashtags. Yes, if you use and find the correct hashtags. It makes no sense to put the hashtag #winter with a summer photo. People are not looking for that. They just want to find your photo under the hashtag #summervibes for example.

Now you will think, everyone will probably have that hashtag under their photo. Yes, that’s right, you are right about that. It often makes no sense to add that hashtag. You can do it (I also do it 80% of the time). But you better make it more specific. For example, #dutchsummervibes or #thursdaysummervibes. This way you are more specific and you have a faster chance that your photo will be at the top of the feed with those hashtags. If you search for a hashtag you can see on the right how many photos with those hashtags have been placed.

But An, how the hell do I have to use hashtags? It all depends on you and your style. I still put my hashtags at the bottom of my caption. I want to do that in response. That is neater and tidier. In that case it does not matter for your reach. I use about 15 hashtags per photo, but you can also drop 30. Be creative! Grab a note pad or your phone and come up with some words that suit your target audience and content. Then determine per photo which hashtags you will use.

TIP: Copy and paste! Saves a lot of time.

Now that you have found the hashtags and are going to apply them, make sure you follow the best 5 hashtags. Very simple: look up the hashtag and simply click on follow. People who follow you and also use those hashtags will see your name there and get a reminder that you also exist on the gram 🙂 Do not use the hashtags with every post time and time again. Instagram can see that as a kind of spam. But that is where your list comes in to put different hashtags with photos!

Now you don’t have to use every hashtag in your posts. Your bio is also a very good way to be found. Check my insta for an example! In addition to messages and bio, you can also use stories. Put some hashtags in your story, super handy! Do you want to hide them? Michelle van Laar came up with a very handy tip: do you have a black background? For example, put the hashtags in that color and they will not stand out. Tip of flip :).

Pinterest

Oh lovely Pinterest! Hours of inspiration for hairstyles or interior. Or search for social media tips! Yes, but do you know how you see those pins when you search for “orange interior”? Through HASHTAGS! They are golden keys that trellises. Please use them because you are going to see a difference at some point.

Just put hashtags in your bio and name, just like on Instagram. A lot of people do it and you are found so much faster. In addition to organic and name, you also have the pins that you place. Do that regularly during the week to see any progress at all. In the description of your pins, put a short piece about what your pin and your blog post are about and put some hashtags at the bottom of your text. I don’t do more than 10 hashtags on Pinterest. You can also see here how many pins have been used with those hashtags. So be creative here with your hashtags. Apply relevant hashtags again.

The list of hashtags that you have made correctly on Instagram is of course also very useful to use Pinterest. Look at my Pinterest to see some examples :).

These were my tips for hashtags on Instagram and Pinterest. I hope it helped you. Do you have any questions? Drop it in the comments below!

Wanna know more about business? Go here!

X Anne