Hoe je hoogsensitiviteit beter begrijpt in 10 minuten

Hee peepz, deze blogpost is even een keer iets heel anders dan andere blogposten… Namelijk over Hoogsensitiviteit. Lees je “gezellig” mee?

Wat is Hoogsensitiviteit (HSP)?

HSP staat voor Highly Sensitive Person. Dat betekend dat je hooggevoelig bent voor geluiden, emoties, gevoelens, gebeurtenissen etc. Je reageert sneller op de prikkels in je omgeving bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben er moeite mee om hoogsensitieve mensen te begrijpen. We worden daarom soms bestempeld met: te gevoelig of emotioneel, verward of zweverig persoon. 

Hoe het begon

Ik kwam erachter toen ik eigenlijk al best jong was. Ik was 6 en voelde dingen net even wat anders aan dan andere. Ik merkte dingen ook veel sneller dan andere klasgenootjes. Toen ik op een gegeven moment “probleempjes” ermee begon te krijgen, hebben mijn moeder en ik toch hulp gezocht. Ik ben op een gegeven moment naar een coach gegaan die mij hielp om met Hoogsensitivteit (HSP) om te gaan. 

Ik kreeg hulp, opdrachten, oefeningen en stond uiteindelijk ook in haar eigen boek! Dat vond ik natuurlijk super leuk om te doen. Ik was toen 10 dacht ik. Na de hulp ging het een stuk beter en heb ik er nooit eigenlijk meer “last” gehad van Hoogsensitiviteit. Het zit in me en zal het altijd merken op bepaalde momenten. En dat vind ik juist super mooi. 

Want hoogsenitiviteit is een GAVE geen ziekte! Onthou dat! 

Mijn moeder is net zo hoogsensitief als ik ben. Ik kan daarom heel goed met mijn moeder opschieten. We voelen elkaar super sterk aan en helpen elkaar met onze gevoelens. Soms kan het ook botsen ja, maar hoe we eruit komen laat weer zien dat we elkaar nodig hebben. Mijn mama is de beste! 

Beelddenker

Tijdens mijn tijd bij mijn coach kwam ik erachter dat ik een beelddenker ben. Dat betekend dat ik als ik gedachten heb, dat in beelden zie en niet in woorden. Het maakt geen verschil in je leven verder, alleen je ziet dingen anders in je hoofd. Als je een beelddenker bent wilt niet gelijk zeggen dat je Hoogsensitief bent. Je ziet in woorden of beelden dat verschilt per persoon. Wel heb ik gemerkt dat mensen met Hoogsensitiviteit meer in beelden denken. 

“Oh, maar ik ben ook hoogsensitief/Ik heb last van hoogsensitiviteit”

Ja, dit krijg ik vaak te horen in me omgeving. “Oh ja dat heb ik ook”. Mensen zien het als iets normaals. Dat is het helemaal niet. Het is speciaal en je merkt het op elk ding wat gebeurt in je leven. Dus denk is bij jezelf goed na: Heb ik echt te maken met hoogsensitiviteit of niet? Je bent HSP niet als je moet huilen om een puppy. Het heeft met je gevoelens, gedachten, manier van doen en denken te maken. 

Wat merk ik?

Ik merk natuurlijk dat ik reageer op bepaalde dingen en dingen anders ervaar. Ik merk ook dat ik soms even de concentratie kwijt ben, omdat er teveel dingen door me hoofd op dat moment gaan. Ik merk dat mensen het raar vinden als ik ze even niet snap of emotioneel word, maar niet precies weet waar het vandaan komt. Hoogsensitiviteit zorgt namelijk soms ineens voor heftige emoties.

Daarom weet ik precies wanneer iemand het moeilijk heeft. Ik zie de tranen door de ogen komen van mensen en weet wanneer ze eigenlijk gewoon even willen huilen, maar ze zich dan sterk houden. Ik weet precies wanneer iemand pijn heeft. Ook voel ik op een of andere manier, dieren veel beter aan. Ik weet wanneer er iets mis is met ze. 

Je kan het bij jezelf ook nagaan: Beelddenker of Taaldenker? Zie je in je gedachten beelden of woorden en zinnen?

Ik heb een blogpost geschreven over Lichaam en geest Opruimdag!

x Anne

– ENGLISH-

Hey peepz, this blog post is for once something very different from other blog posts … About High Sensitivity. Do you read “cozy” along?

What is High Sensitivity (HSP)?

HSP stands for Highly Sensitive Person. That means that you are highly sensitive to sounds, emotions, feelings, events, etc. You respond faster to the stimulus in your environment, for example. Some people have difficulty understanding highly sensitive people. We are therefore sometimes labeled with: too sensitive or emotional, confused or hovering person.

How it started

I found out when I was actually quite young. I was 6 and I felt things just a little different than others. I also noticed things much faster than other classmates. When I started getting “problems” with it, my mother and I still sought help. At a certain point, I went to a coach who helped me to deal with HSP.

I received help, assignments, exercises and eventually was in her own book! Of course, I found that super fun to do. I was 10 then I thought. After the help, it went a lot better and I never actually had any more problems with it. It is in me and will always notice it at certain times. And I think that is super beautiful.

Because high sensitivity is a GAVE not a disease! Remember that!

My mother is just as highly sensitive as I am. That’s why I get along very well with my mother. We feel each other super strong and help each other with our feelings. Sometimes it can also clash, but how we get out shows that we need each other. My mom is the best!

Image thinker

During my time with my coach, I discovered that I am a visual thinker. That means that if I have thoughts, I see that in images and not in words. It makes no difference in your life beyond, only you see things differently in your head. If you are an image thinker, it does not mean that you have HSP. You see in words or images that differs per person. I have noticed that people with HSP think more in images.

“Oh, but I am also highly sensitive”

Yes, I often hear this in my environment. oh yes, I have that too. People see it as something normal. It is not at all. It is special and you notice it on everything that happens in your life. So think carefully: Do I really have HSP or not? You don’t have HSP if you have to cry for a puppy. It has to do with your feelings, thoughts, way of doing things and thinking.

What do I notice?

Of course, I notice that I respond to certain things and experience things differently. I also notice that sometimes I have lost my concentration because too many things go through my mind at that moment. I notice that people find it strange if I just don’t get them or get emotional, but don’t know exactly where it comes from.

I know exactly when someone is struggling. I see the tears coming through the eyes of people and I know when they really just want to cry, but then they keep strong. I know exactly when someone is in pain. I also feel animals much better. I know when something is wrong with them.

You can also check it yourself: Image Thinker or Language Thinker? Do you see images or words and sentences in your mind?

I made a blog about how to clean your mind and body!

x Anne