Handige Apps voor Bloggers

Welke apps zijn nodig om jou blogger leven makkelijker te maken? Dat lees je hier! Lees je gezellig mee?

Hee peepz, leuk dat jullie weer erbij zijn bij een een nieuwe blogpost! In deze post ga ik jullie vertellen welke apps handig zijn in het leven als een blogger. Naast de Social media apps die cruciaal kunnen zijn voor bloggers, zijn er heel veel andere apps. Laten we snel door gaan!

App 1 – WordPress app

Tenzij je een blog hebt op een ander platform, is WordPress app super handig voor jou statistieken, doelgroep, snel dingen aanpassen etc! Ik check de app heel vaak om natuurlijk te zien hoe een blogpost het doet. Deze moet je hebben dus!

App 2 – Google Analytics 

De tweede handig app om jou bezoekers te tracken en waar ze vandaan komen. Ook kan je zien welke apps het goed doen betreft bezoekers. Deze tools zijn er ook met de WordPress app, maar Google Analytics is net even wat uitgebreider. 

App 3 – Notities (of een andere notitie app)

De app noties van IPhone zelf gebruik ik super veel. Al mijn ideeën en to do’s schrijf ik daar op. Zoals jullie weten uit de vorige blogpost, krijg ik ideeën heel spontaan en schrijf ik ze meestal ook uit. Dat doe ik dan met de notitie app en kopiër en plak het dan in een nieuw bericht voor op de blog.

App 4 – Agenda 

De app agenda van wederom Apple zelf gebruik ik ook dagelijks om belangrijke afspraken in te plannen. Lekker gebruiksvriendelijk! Naast Agenda op mijn telefoon gebruik ik ook een papieren planner. Heb jij wat meer structuur nodig? Lees hier hoe je effectief en georganiseerd kan plannen! 

App 5 – Erbij

Deze app kan je voor alles gebruiken. Een uitje plannen of als je met een team of management werkt is dit super handig. Het heeft een agenda functie en alles is super duidelijk. Je plant heel makkelijk afspraken in met andere mensen. De app kan je dus gebruiken om afspraken met andere mensen te plannen.

App 6 – Asana (ook voor laptop/computer)

Hier kan je ook al je ideeën opschrijven en taken met leden toevoegen. Soort Erbij, maar dan in het engels. Ik gebruik deze app om uitgebreidere ideeën te verwerken.

App 7 – Tailwind

Met deze topper van een app kan je je Instagram posts en Pinterest pins mee inplannen. Zonder alles handmatig te doen! Scheelt je enorm veel tijd. Check it out! 

App 8 – Unum

Met deze app kan je je feed bepalen op Instagram. Handig, zo weet je of het allemaal bij elkaar past 🙂 Ik gebruik het altijd voordat ik een foto plaats. Volg je mij trouwens al op Instagram? Kom gezellig erbij! 

App 9 – Lightroom

Deze app moet je hebben als je je foto’s wilt bewerken! Met alle tools voor bewerken en het zelf maken van presets mag deze app zeker niet ontbreken! Ik gebruik hem ALTIJD en elke foto is met die app bewerkt! Ik heb presets zelf gemaakt en overgenomen van bijvoorbeeld filmpjes op Youtube of Pinterest.

App 10 – Première Rush

Hier kan je al je filmpjes goed editen met leuke muziekjes en alles erop en eraan. Ik gebruik deze app dus om al mijn filmpjes te editen op mijn telefoon. Op mijn laptop gebruik ik Première Pro (betaalde versie).

App 11 – Mojo

Heb je een goede app nodig voor het maken van story’s? Mojo is je beste vriend. Het heeft toffe overgangen en templates waar je mee kan werken. Zeer tevreden ermee. Pssst… Wist je dat ik al mijn Instagram Story Tips daar mee edit?!

App 12 – Canva

Natuurlijk hoort canva erbij in ons rijtje! Waarom? Het is de beste app die je maar kan bedenken voor het maken van Pinterest pins, editen voor story’s op Instagram, maken van logo’s en veel meer. Ik gebruik hem vooral om pins te maken! Lees hier waarom je Canva moet gebruiken.

Canva

Dit waren mijn apps voor jou! Laat me weten of je er bij een app baat bij hebt gehad 🙂 

X Anne 

-ENGLISH-

Which apps are needed to make your blogger life useful? You can read that here! Do you enjoy reading along?

Hey peeps, nice to see you again at a new blog post! In this post, I am going to tell you which apps are useful in life as a blogger. In addition to the Social media apps that can be crucial for bloggers, there are many other apps. Let’s move on fast!

App 1 – WordPress app

Unless you have a blog on a different platform, WordPress app is super useful for your statistics, target audience, quickly adjusts things, etc! I check the app very often to see how a blog post works. You must have this one!

App 2 – Google Analytics

The second handy app to track your visitors and where they come from. You can also see which apps are doing well regarding visitors. These tools are also available with the WordPress app, but Google Analytics is just a bit more extensive.

App 3 – Notes (or another note-taking app)

I use the app notions of the iPhone itself a lot. I write down all my ideas and to do’s there. As you know from the previous blog post, I get ideas very spontaneously and usually write them out. I do that with the note app and copy and paste it in a new post for the blog.

App 4 – Agenda

I also use the app agenda of Apple again every day to make important appointments in the plans. Nice and user-friendly! In addition to Agenda on my phone, I also use a paper planner. Do you need a little more structure? Read here how you can plan effectively and organized!

App 5 – Erbij

You can use this app for everything. Planning an outing or if you work with a management team is super convenient. It has an agenda function and everything is super clear. You can easily schedule appointments with other people. The app can be used to schedule appointments with other people.

App 6 – Asana (also for laptop/computer)

Here you can also write down all your ideas and add tasks with members. Kind of There, but in English. I use this app to process more extensive ideas.

App 7 – Tailwind

With this app good one, you can plan your Instagram posts and Pinterest pins. Without doing everything manually! It saves you a lot of time. See!

App 8 – Unum

With this app, you can determine your feed on Instagram. Handy, so you know if it all fits together 🙂 I always use it before I post a photo. By the way, do you follow me on Instagram? Come join us!

App 9 – Lightroom

You must have this app if you want to edit your photos! With all the tools for editing and creating your own presets, this app is an absolute must! I ALWAYS use it and every photo is edited with that app! I made and took presets myself from, for example, videos on Youtube or Pinterest.

App 10 – Premiere Rush

Here you can edit all your videos well with nice music and all the trimmings. So I use this app to edit all my videos on my phone. On my laptop, I use Première Pro (paid version).

App 11 – Mojo

Do you need a good story-making app? Mojo is your best friend. It has cool transitions and templates that you can work with. Very pleased with it. Pssst … Did you know that I edit all my Instagram Story Tips with that ?!

App 12 – Canva

Of course, canva is part of our list! Why? It’s the best app you can think of for making Pinterest pins, editing for Instagram stories, creating logos, and much more. I mainly use it to make pins! Read here why you should use Canva.

Canva

These were my apps for you! Let me know if you have benefited from an app 🙂

X Anne