BTS in een blogger leven en proces blogpost schrijven!

Altijd al willen weten wat bloggers doen achter de schermen (BTS) en hoe ze uiteindelijk een blogpost hebben? Dat lees je vandaag hier! Lees je gezellig mee?

Ik vind het altijd vet leuk als mensen Behind the Scenes (bts) beelden laten zien. Maakt niet uit of het foto’s of filmpjes zijn, ik vind het interessant :). Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn BTS beelden in een leven als blogger. Zin in? Ik wel, laten we snel beginnen!

In deze BTS ga ik laten zien het proces tot aan het uiteindelijk promoten van je blogpost. 

Idee

Als eerste begin ik natuurlijk altijd met een idee voor een blogpost. Vaak als ik een idee heb schrijf ik hem gelijk op in mijn notitie app op mijn iPhone. Dan onthoud ik het en blijft mijn hoofd ook leeg. Zodra ik weer een blogpost ga schrijven, pak ik mijn ideeën lijstje erbij en kies ik een blogpost die mijn lezers hebben aangevraagd of ik kies iets wat bij mijn blog past. 

BTS

Plannen

Als ik een paar ideeën heb voor nieuwe blogposten, plan ik deze vaak in aan het begin van de week (zondag of maandag) zodat ik een duidelijk week overzicht heb. Wil jij weten hoe je efficiënt en georganiseerd plant? Lees hier meer over!

BTS

Schrijven

Nu we een idee hebben begin ik met schrijven van de blogpost. Vaak schrijf ik eerst in mijn notities en kopiëer en plak ik het daarna in WordPress. Meestal schrijf ik mijn blogpost in één keer af of ik begin er aan en maak het later af. 

Oke, blogpost af en (meestal gekopieerd en geplakt in WordPress) staat in WordPress. Vervolgens lees ik de tekst nog een keer goed door en verbeter ik mezelf op spellingsfouten en zinsopbouw. Zinsopbouw vind ik altijd wel lastig dus probeer daar goed op te letten. 

Ik schrijf zoals jullie weten in het Nederlands en Engels. Ik translate dus mijn tekst naar het Engels (Google Translate) en laat Grammarly mijn tekst controleren. Als dat gedaan is plak ik mijn Engelse versie onder de Nederlandse versie en lees ik het nog een keer voor de zekerheid na. Ik kan een leuk woordje Engels dus dat komt handig dan van pas.

Zodra de twee versies klaar zijn, voeg ik linkjes toe waar nodig is. Bijvoorbeeld naar andere blogposten. Ook doe ik de grootte kopjes instellen.

BTS

Foto’s maken en/of invoegen

Zodra ik klaar ben met schijven en verbeteren, ga ik mijn bijpassende foto’s maken en voeg ik ze toe. Ik maak heel vaak random foto’s, waarvan ik denk dat ik ze later bij een blogpost nodig kan hebben. Dus heel vaak heb ik mijn foto’s al. Ik bewerk mijn foto’s met Lightroom. Daar heb ik een vaste preset die ik gebruik. Natuurlijk pas ik soms het licht of de kleuren aan, want elke foto is anders :). 

Foto’s gemaakt – check!

Foto’s geedit – check!

BTS

De kleine belangrijke details

Als ik klaar ben met schrijven en verbeteren, maak ik mijn tekst SEO proof. Keywords en afbeeldingen met mijn keyword, etc. Dan kies ik een uitgelichte afbeelding en zet ik verder bij mijn gebruikte afbeeldingen mijn keyword(s) (bij ALT tekst). 

BTS

Online

Vaak zet ik gelijk mijn blogpost online, omdat ik niet echt vooruit werk en schrijf wanneer er een blogpost online ‘moet’. Ik weet dat mensen zeggen dat het handig is om vooruit te schrijven, maar dat werkt voor mij niet zo goed. Ik ben vaak gewoon te enthousiast en ben trots op mijn post en wil hem dan gelijk online zetten :). 

Social Media

De nieuwe blogpost staat dus online en nu moet de social media wereld weten dat er iets nieuws online staat. Ik begin vaak met Instagram:

  1. Ik maak een story. Vaak een foto met uitleg wat je in de blogpost kan vinden. Nooit te veel informatie wat dat bewaar ik voor de post vaak. Of ik maak een filmpje met dezelfde informatie.
  2. Op het tijdstip dat mijn volgers het meeste mijn foto’s zijn (wat vaak s’avonds is) plaats ik een foto (die vaak in mijn blogpost ook te zien is. Mensen leggen connecties dus een handige tip!). Foto met een leuke tekst, wat je kan vinden in de post leg ik uit en op het einde een call-to-action. Heel belangrijk! Zet je volgers aan het doen!

BTS

Pinterest

Als ik Instagram heb gehad ga ik door naar Pinterest. Ik maak dan een pin met Canva. Lees hier waarom je Canva moet gebruiken. Als ik mijn ontwerp heb gemaakt op Canva open ik Pinterest en voeg ik de Pin toe aan mijn desbetreffende borden. Weten hoe je meer verkeer van Pinterest krijgt? Ik heb daar ook een post voor jullie over geschreven! 

Ik track natuurlijk welke pins het beste doen. Welke kleuren doen het goed? Welke vormen? Wat voor lettertypen? Dat vraag ik mij altijd af. 

BTS

Facebook

Pinterest en Instagram gehad, gaan we door naar Facebook. Facebook is mijn nummer 1 meest verkeerpunt voor mijn blog. 85% komt van Facebook. Belangrijke app voor mij dus. Ik ben lid van 3 groepen waar ik met mijn mede blogger collega’s in contact kan komen, vragen kan stellen en natuurlijk mijn blogpost mag delen. Let goed op waar dat wel en niet mag! Dat lees je in de groep beschrijving. 

Bericht maken en mijn link erbij plakken en plaatsen in de groepen! Dan is eigenlijk mijn proces klaar. Op één puntje na: Ik controleer de blogpost op mijn laptop hoe die op de blog eruit ziet en daarna ook nog op een ander apparaat. De mac bij ons thuis of de telefoon van mijn moeder, vader of zusje. Tip van flip weer!

 

Wil je meer over business lezen? I’ve got your back! 🙂

Zo, misschien dacht je dat alles wel makkelijk was. Schrijven, online gooien en een story maken. Klaar! Nee helaas. Maar ik vind het leuk om te doen, dus ik vind het allemaal niet zo ‘gedoe’. 

Ik hoop dat je mijn BTS leuk vond! Hoop dat je hier en daar wat heb kunnen oppikken en kunnen leren. Heb je vragen ergens over? Over mijn BTS of wat anders? Laat het mij weten in een reactie of je kan me contacten via mail, Facebook en Instagram! 

X Anne 

-ENGLISH-

FOR IMAGES SEE ABOVE!

Always wanted to know what bloggers do behind the scenes and how they end up with a blog post? You can read that here today! Do you enjoy reading along?

I always like it when people show Behind the Scenes (BTS) images. Doesn’t matter if they are photos or videos, I find it interesting :). Today I am going to take you into my BTS images in life as a blogger. Fancy? I do, let’s get started soon!

In this BTS I am going to show you the process up to the final promotion of your blog post.

Idea

First of all, I always start with an idea for a blog post. Often when I have an idea, I immediately write it down in my note-taking app on my iPhone. Then I remember and my head stays empty too. As soon as I start writing a blog post again, I grab my list of ideas and choose a blog post that my readers have requested or I choose something that fits my blog.

Planning

If I have a few ideas for new arch posts, I often schedule them at the beginning of the week (Sunday or Monday) so that I have a clear week overview. Wanna know how you can plan good en organized? Read here more!

To write

Now that we have an idea I will start writing the blog post. Often I first write in my notes and then copy and paste it into WordPress. Usually, I write my blog post at once or I start it and finish it later.

Okay, blog post off and (usually copied and pasted in WordPress) is in WordPress. Then I read the text again carefully and correct myself on spelling errors and sentence structure. I always find sentence structure difficult, so try to pay close attention to that.

As you know, I write in Dutch and English. So I translate my text to English (Google Translate) and let Grammarly check my text. When that is done, I paste my English version under the Dutch version and read it again to be sure. I can speak a nice word of English so it comes in handy.

Once the two versions are ready, I add links where necessary. For example to other blog posts. I also do the cup size settings.

Take and/or insert photos

As soon as I’m done with discs and enhancements, I’m going to take my matching photos and add them. Very often I take random photos, which I think I may need at a blog post later. So very often I already have my photos. I edit my photos with Lightroom. There I have a fixed preset that I use. Of course, I sometimes adjust the light or the colors, because every photo is different :).

Photos were taken – check!

Photos edited – check!

The small important details

When I have finished writing and improving, I make my text SEO proof. Keywords and images with my keyword, etc. Then I choose a featured image and continue with my used images my keyword (s) (with ALT text).

Online

Often I immediately put my blog post online, because I do not work ahead and write when a blog post “should” be online. I know people say it’s helpful to write ahead, but it doesn’t work very well for me. I am often just too enthusiastic and proud of my post and want to put it online right away :).

Social Media

So the new blog post is online and now the social media world needs to know that there is something new online. I often start with Instagram:

  1. I make a story. Often a photo explaining what you can find in the blog post. Never too much information about what I keep for the post often. Or I make a video with the same information.
  2. At the time that my followers are most of my photos (which is often in the evening), I post a photo (which can often be seen in my blog post too. People make connections a handy tip!). Photo with a nice text. What you can find in the post I explain and in the end a call to action. Very important! Get your followers doing!

Pinterest

If I’ve had Instagram, I will continue to Pinterest. I then make a pin with Canva. Read here why you should use Canva. Once I have made my design on Canva, I open Pinterest and add the Pin to my respective boards. Want to know how to get more traffic from Pinterest? I wrote a post for you about that too!

Of course, I track which pins do best. Which colors does it right? Which shapes? What kind of fonts? I always wonder that.

Facebook

Having had Pinterest and Instagram, we continue to Facebook. Facebook is my number 1 most traffic point for my blog. 85% comes from Facebook. An important app for me. I am a member of 3 groups where I can get in touch with my fellow blogger colleagues, ask questions and of course, share my blog post. Pay close attention to where you can and cannot! You can read that in the group description.

Create a message and paste my link and place it in the groups! Then my process is finished. Except for one point: I check the blog post on my laptop to see what it looks like on the blog and then on another device. The mac at our home or the phone of my mother, father or sister. Tip from flip again!

Wanna read more about business? I’ve got you babe!

Well, maybe you thought everything was easy. Write, throw the blogpost online and create a story. Ready! No Unfortunately. But I like to do it, so I don’t think it’s all that much of a hassle.

I hope you liked my BTS! Hope you have been able to pick up and learn here and there. Do you have any questions about anything? About my BTS or anything else?  Let me know in a comment or you can contact me via email, Facebook and Instagram!

X Anne