10 Tips hoe jij aan inspiratie kan komen

Waar haal je nou inspiratie vandaan voor je nieuwe blogpost, IGTV, of Instagram post? Dat vertel ik jouw vandaag met deze 10 tips hoe jij aan inspiratie kan komen. Lees je gezellig mee?

Hee peepz! Vandaag geef ik jouw 10 tips waar jij je inspiratie vandaan kan halen. Ik vind het onwijs leuk om te brainstormen voor nieuwe ideeën. Ik merk dat mijn hoofd nooit stilstaat. Ik loop altijd met ideeën, dan kan je ook wel begrijpen dat mijn notitie app helemaal vol staat :). Ik schrijf alles op zodat ik ten eerste niks vergeet en ten tweede de rust daarboven houd. Iets wat ik heel belangrijk vind, omdat we het allemaal al zo druk hebben. Ik ga het simpelweg niet meer overzien en vergeet de dingen die echt belangrijk zijn. Oke, nu genoeg over mij gekletst. Op naar de tips!

Pak desnoods nu pen en papier, screenshot de tips of sla deze blogpost op in je leeslijst zodat je de tips niet vergeet 🙂

Tip 1 – Pen en papier

Pak pen en papier en ga ergens rustig zitten, zonder je telefoon. Probeer even nergens aan te denken en laat je creatieve mind naar voren komen. Zodra je maar ook een idee krijgt, schrijf hem op! Je kan vanuit ideeën verder werken in kleinere ideeën. Dus hoe gek je idee of wel niet is, gewoon opschrijven. Je merkt dat je na zo’n tijd zitten een lijst hebt met ideeën!

Ik krijg ook heel vaak ideeën in de avond. Ik heb dan ook standaard een boekje met een pen daar liggen om snel dat idee op te schrijven.

Tip 2 – Pinterest

Ga op Pinterest struinen. Zoek naar “blogpost ideas” of “Instagram post idea”. Er zijn genoeg mensen die waslijsten hebben gemaakt met ideeën voor jou! En nee, niet doorklikken naar het verleidelijke artikel. Alleen kijken naar titel en laat je mind weer aan het werk.

Tip 3 – Boeken

Ben je even helemaal in een put beland qua content? Koop een business boek of een inspirerend boek. Ik krijg altijd een hele erge boost van business boeken. De boeken van Monica en Danique vond ik onwijs leuk om te lezen! Er komt een blogpost aan over mijn favo inspo boeken, don’t worry ;).

Tip 4 – Sparren

Ga sparren met mede collega’s, je ouders, vriendinnen, broertje of zusje etc. Er is altijd wel één iemand die een leuk idee voor jou heeft. Tijdens dat sparren komt er vaak ook veel los bij jezelf, dus hou je notitie boekje erbij.

Tip 5 – Blogs

Ga andermans blog lezen. Dat kan je doen via bijvoorbeeld Facebook groepen of je kan gewoon op het internet zoeken naar bijvoorbeeld: “ideeën blogpost/instagram/verjaardag/cadeau/uitje”. Er zijn heel veel mensen die jouw een lijst geven met heel veel ideeën.

Tip 6 – Youtube

Kijk filmpjes op Youtube. Zoek weer naar ideeën voor jouw onderwerp. Youtubers houden ervan om jouw ideeën te geven of je iets te leren. Maak daar gebruik van! Je kan ook heel handig gebruik maken van de ‘opslaan voor later’ functie.

Tip 7 – Instagram

Ga naar de zoekfunctie op instagram en tik hashtags aan. Je kan dan zoeken op #inspiratie of #ideas. Ga niet alleen af op de foto maar kijk juist naar de beschrijving. Daar staat de informatie wat jij hopelijk zoekt. Sla de foto’s op in een gemaakt mapje op de gram!

Tip 8 – Facebook

Even terug naar Facebook. Ben je een blogger? Dan zou ik je sterk aanraden om lid te worden van een blogger groep. Mensen delen daar hun blogs, dus een mooie kans om inspiratie op te doen. Wederom, lees niet de blogs zelf. Je wilt namelijk niet dat je informatie van een ander gaat kopiëren. Kom met je eigen inhoud. Ben je geen blogger? Zoek dan een groep van in jouw omgeving bijvoorbeeld. Ook in Facebook kan je berichten opslaan door op de bolletjes rechtsboven in een bericht te klikken.

Tip 9 – Tijdschriften

In tijdschriften staan ideeën en inspiratie voor bijna alle onderwerpen. Omdat in tijdschriften zoveel onderwerpen naar voren komen kan het voor jou heel makkelijk zijn om leuke ideeën te vinden. Markeer de dingen wat je leuk vind en waar een nieuw idee achter zit voor je. Liever geen geld uitgeven? Veel tijdschriften hebben ook een website waar artikelen staan. Kijk daar eens rond!

Tip 10 – Inspiratie mensen

Bezoek eens de mensen die je heel inspirerend vind op jouw gebied of waar je denkt een idee vandaan te halen. Kijk eens naar hun foto’s op Instagram bijvoorbeeld, hun Facebook pagina of Pinterest accounts. Gaan die mensen live op Instagram bijvoorbeeld? Kijk gezellig mee en misschien krijg je wel dat fantastische idee!

Ik weet wel zeker dat het niet je eerste keer is dat je naar inspiratie zoekt. Als het goed is heb je vast wel iets ooit opgeslagen of bewaard voor later. Of je hebt al een ideeën lijstje waar je op terug kan vallen. Gebruik dat 🙂

Dit waren de 10 tips voor als jij inspiratie nodig hebt! Ik hoop dat jij er iets aan hebt gehad. Heb jij nou een tip voor inspiratie die in dit rijtje thuis hoort? Zet heb in de reacties, dan zet ik hem erbij!

X Anne

-ENGLISH-

Where do you get inspiration for your new blog post, IGTV, or Instagram post? I’ll tell you today with these 10 tips. Do you enjoy reading along?

Hey peepz! Today I give you 10 tips where you can get your inspiration. I enjoy brainstorming for new ideas. I notice that my head never stops. I always run with ideas, you can also understand that my note app is full :). I write everything down so that I don’t forget anything and secondly I keep the peace up there. Something that I find very important because we are all so busy already. I’m simply not going to oversee it and forget about the things that matter. Okay, now enough talked about me. On to the tips!

If necessary, grab pen and paper, screenshot the tips or save this blog post to your reading list so you don’t forget the tips 🙂

Tip 1 – Pen and paper

Grab pen and paper and sit quietly without your phone. Try not to think about anything and let your creative mind come forward. As soon as you get an idea, write it down! You can continue working from ideas into smaller ideas. So no matter how crazy your idea is or not, just write it down. You find that after such a time you have a list of ideas!

I also often get ideas in the evening. I have a booklet with a pen there as a standard to quickly write down that idea.

Tip 2 – Pinterest

Browse on Pinterest. Search for “blog post ideas” or “Instagram post idea”. There are plenty of people who have made laundry lists with ideas for you! And no, don’t click through to the tempting article. Just watch the title and get your mind back to work.

Tip 3 – Book

Are you completely in a pit in terms of content? Buy a business book or an inspiring book. I always get a very big boost from business books. I enjoyed reading Monica and Danique’s books! There will be a blog post about my favorite inspo books, don’t worry;).

Tip 4 – Spruce

Go sparring with colleagues, your parents, friends, brother or sister, etc. There is always one person who has a nice idea for you. During that sparring, a lot often comes to mind, so keep your notebook with you.

Tip 5 – Blogs

Read someone else’s blog. You can do this via, for example, Facebook groups or you can simply search the internet for, for example: “ideas blog post / Instagram / birthday/gift/outing”. There are a lot of people who give you a list with a lot of ideas.

Tip 6 – Youtube

Watch videos on Youtube. Search again for ideas for your topic. YouTubers love to give your ideas or teach you something. Take advantage of that! You can also very conveniently use the ‘save for later’ function.

Tip 7 – Instagram

Go to the search function on Instagram and tap hashtags. You can then search by #inspiration or #ideas. Do not just rely on the photo, but look at the description. There you will find the information you are hoping for. Save the photos in a created folder on the gram!

Tip 8 – Facebook

Back to Facebook. Are you a blogger? Then I would strongly recommend that you join a blogger group. People share their blogs there, so a great opportunity to get inspiration. Again, don’t read the blogs yourself. You don’t want to copy information from someone else. Come with your content. Not a blogger? Then look for a group in your area for example. You can also save messages on Facebook by clicking on the dots at the top right of a message.

Tip 9 – Magazines

Magazines contain ideas for almost all subjects. Because so many topics come up in magazines, it can be very easy for you to find great ideas. Mark the things you like and where a new idea is behind you. Prefer not to spend money? Many magazines also have a website with articles. Take a look around there!

Tip 10 – Inspiration people

Visit the people you find very inspiring in your area or where you think you get an idea. Take a look at their photos on Instagram for example, their Facebook page or Pinterest accounts. Do those people go live on Instagram, for example? Have a look and maybe you will get that fantastic idea!

I’m sure it’s not your first time looking for inspiration. You should have saved or saved something for later. Or you already have an idealist that you can fall back on. Use that 🙂

These were the 10 tips if you need inspiration! I hope it helped you. Do you have a tip that belongs in this list? Have put in the comments, then I put it there!

X Anne